Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hij beschouwde haar als de hoogste uiring van den menschelijken geest, in haar wezen de zuster van het geloof of niet anders dan het geloof zelf in den edelsten vorm.

Wil men Bilderdijk eeren, men leze voor alles zijn poëzie zelve. In de kunst, door zijn geest leeft hij voort.

Dove stofklomp, ras ontbonden,

Nietig molm, en ons niet meer,

Lig, verwaaid, verteerd, verslonden,

Lig gevoelloos, lig daar neer

Zoo zong hij van zijn lichaam, dat tot den jongsten dag moet rusten.

Ontginnen wij echter de schatten zijner werken, rijke mijnen, die hij ons heeft achtergelaten. Wie zijn taal eert, eert zijn staat. Iemand, die zijn geheele leven heeft gearbeid aan de grootheid van zijn volk, verdient onze sympathie. Wie de Bilderdijktentoonstelling in Amsterdam heeft bezichtigd , heeft zich eerst eenigszins een voorstelling kunnen vormen van de geweldige werkkracht, van den enormen invloed van Willem Bilderdijk.

En wij betuigen ten slotte tegen zijn verguizers: indien men iemand moet kennen uit zijn leerlingen, hebben wij van Bilderdijk wel het schitterendste getuigenis ontvangen, men denke aan den ridderlijken kring van Da Costa, Willem de Clercq, Capadose, Van Hogendorp (de latere gouverneur-generaal), Groen van Prinsterer, H.J. Koenen, enz. enz., mannen om hun edel karakter bij vriend en vijand geëerd. Koning Lodewijk Napoleon noemde Bilderdijk de eer van zijn rijk, moeten wij, Bilderdijk's landgenooten, bij den vreemdeling achterblijven?

Moge door herleving van de oude Nederlanders in ons midden, Bilderdijk's woord bewaarheid worden:

Holland rijst met Dieuwen moed Uit den schoot der waatren;

uit het door Röntgen met muziek gevleugelde lied.

II.

Gewijde poëzie.

Geen grooter tegenstelling dan Bilderdijk en Shakespeare in de gansche dichterwereld, zeide mij eens een doctor in de klassieke letteren, en vereerder van beiden; in waarheid is die tegenstelling zeer scherp, zoowel

Sluiten