Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Sophokles' Antigone. Menschen, die zich nooit in de ouden verdiept hebben en uit hun dagelijksche bezigheden komen, genieten er van, als ware het een geheel modern stuk. Mogen wij betwijfelen of de voordrager bij het instudeeren de historische beteekenis van het drama voor de Grieken kende, het triumfeeren van een geheel nieuw beginsel, n.1. het stellen van den vrijen wil, het persoonlijk geweten, boven de wetten van gemeenschap en staat: het heeft niet aan de voordracht geschaad.

Zoo is het ook met de gedichten uit deze bloemlezing: men kan ze in allen deele begrijpen en voelen zonder de kundige inleiding. Maar deze werpt niettemin een welkom licht op de plaats, die ze innemen, op den tijd van Bilderdijk en op den dichter zelf, zij geven achtergrond aan diens poëzie. Zij deze bespreking van Kat's boekske in mijn studie een eerste aanloop tegen de verguizing, die bij uitstek Bilderdijk's gewijde poézie nog ten deel valt.

III.

Dichters morgenrood.

Hetgeen tijdens het ministerie Kuyper door het groote publiek in het minst niet bespeurd werd, het was de triomf van Bilderdijk. Wie anders dan hij was het begin der partij, die toen op staatkundig gebied zegevierde? In zijn eigen tijd stond de dichter eenzaam met weinig leerlingen en wekte met deze nog de groote ergernis van de hoogeschool te Leiden; terwijl men hem een hoogleeraarszetel had onthouden, gunde men hem niet den kleinen kring van jongelieden, die hij onder zijn gehoor had verzameld. Was het toeval of lag het grootendeels ook aan Bilderdijk, dat juist van dien kleinen kring later zoo groote kracht is uitgegaan? Da Costa, wiens strijdlied nog gezongen wordt, Groen van Prinsterer, die eerst later de zijde der überalen verliet, en verscheiden andere mannen uit de voorste rijen zijn uit die school voortgekomen, en deze zijn het, die het vuur hebben geleid naar de breedere lagen. Zoo heeft dus hij, die alleen stond tegenover het gansche land, meer dan een halve eeuw later gezegevierd. Niet geheel echter, langzamerhand is die partij eenigszins naar de demokratische zijde gezwenkt, voor een groot deel in naam. Bilderdijk echter stond de alleenheerschappij voor. Hij rekende denkelijk niet op zwakkelingen als de czaar van Rusland. De alleenheerschappij zou schoon zijn, indien elk heerscher een genie ware.

Sluiten