Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Laat ons de herdenking als een goede daad in ons geheugen bewaren. Moge de beweging voor Bilderdijk verder en immer verder werken en opgaan in de groote nationale beweging, die krachtig wordt in ons land i).

V.

Bilderdyk's historische beteekenis.

Ze is dichtkunst, ze is muziek, ze zingt in zonnestralen.

Deze regel van Bilderdijk over de schilderkunst had tot motto voor de Rembrandtherdenking kunnen dienen. De trots op Bilderdijk steunt den

I) In zijn herdenkingsartikel voor Jacques Perk schreef van Eeden het volgende satiriek-bedoelde, de lezer oordeele:

„Zouden wij, nu wij toch leven in de periode van jubileums en van klassenstrijd, niet een klasse-verdeeling kunnen instellen in de jubileums?

Zouden wij niet kunnen onderscheiden kwantiteits- en kwaliteits jubileums, bombariejubileums en intieme jubileums? Ieder man van beteekenis, op hulde van den nazaat belust, zou dan zijn streven kunnen richten op de eene of andere klasse, — zooals men spaart voor een begrafenis met pluimen en honderd bidders — of tevreden is, als V. Hugo, met de „corbillard des pauvres."

Bij de eerste klasse behoort dan minstens honderd jaar afgestorvenheid, minstens een half millioen versregels of een evenredig aantal andere gewrochten, aanpassing aan (tijdens het jubileum) vigeerende kerkelijke en politieke gezindheid, daarbij feestredenen, galavoorstellingen — en mogelijk decoraties, vuurwerk en standbeelden. Bij de tweede k'asse behoort alles wat echte grootheid, en een klein aantal stille, maar waailijk dankbare vereerders, een enkel welgemeend geschriftje en innige hulde in enkele blijde en begrijpende gemoederen. Voor die tweede klasse is ook een kwarteeuw dood-zijn voldoende."

Allereerst mijn compliment over die laatste zin, die is waarlijk prachtig gestileerd. Van Eeden hteft gelijk: Bilderdijk was geen dichter, en de herdenking even bulderbasterig als de herdachte, die Bulderdijk behoorde te heeten; de buste deugde niet en de tentoonstelling evenmin. Het is dan ook wel zoo makkelijk een oppervlakkig „welgemeend geschriftje" samen te stellen als een doorwrochte rede, innige hulde te brengen als een vets groots te vertolken voor een talrijk publiek. Heigeen van Eeden echter niet weet, is dat hij wellicht zelf niet meer tot de levenden behoort, wanneer Bilderdijk minstens honderd jaar dood is, dat deze 25 jaar na zijn dood ook werd herdacht, dat Perk Hooft's jubileum op het kasteel te Muiden meemaakte en naar aanleiding van Doorenbos' rede zijn beroemde terzinen op den Drost schreef. Ook weet hij niet van Victor Hugo's schitterende begrafenis, wiens katafalk werd opgericht onder den Are de Triomphe van Napoleon. Laat ons echter van Eeden niets dan echte grootheid toewenschen en nooit anders dan een stillen kring van vereerders, innige hulde en een enkel welgemeend geschriftje, nooit ook aanpassing aan zijne politieke gezindheid.

Sluiten