Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zonder uitzondering zeer verdienstelijk werk. Hij heeft, toen hij jong was zeer zeker, verscheiden verzen aan het licht onttogen door ze te vernietigen. Dit was oordeelkundig; gelijk Goethe in alles zeldzaam schrander en scherp zag.

Ware Da Costa alleen bij het schoonste gedeelte van Bilderdijk's werken gebleven, hij had keur genoeg gehad en de uitwerking zijner kritieken zou onnoemelijk veel grooter zijn geweest.

Welkom is de bijlage van Luitenant Lodewijk Willem Bilderdijk ter verduidelijking van Segol's veldtocht in den vijfden zang.

Nog éen opmerking, n.1. over de Kruseman-uitgave. Ik ben het niet geheel eens met hen, die Da Costa over de schikking hebben aangevallen en betreur het alleen, dat hij zijn beginsel niet volkomen heeft doorgevoerd. Wij hebben nu behoefte aan een groote archief-uitgave, chronologisch geschikt, en die alle geschriften van Bilderdijk omvat. Doch hetgeen in zijn poëzie niet «kunst» is, blijve alleen voor deze archief-uitgave. De kunst staat boven den dichter. Dit is het eenige gezonde beginsel.

Wij komen thans tot IVlllem de Clercq, den beminnelijksten van al Bilderdijk's leerlingen. Hij heeft geen schitterende bladzijden over Bilderdijk geschreven als Da Costa, doch het eerste opstel, dat een studie kan genoemd worden (in: De Gedenkzuil); wijdde Da Costa Bilderdijk verzen, hij improviseerde over hem. Wij vinden reeds in zijn Dagboek verschillende uitingen. Het algemeene van Bilderdijk's kunst vat hij daar, doch het ware onderscheidingsvermogen mist hij. Zoo schrijft hij buitengewoon oppervlakkig (I, i), Winterbloemen: Depuis longtemps 1'Ossian Hollandais n'avait rien produit, mais les Winterbloemen ne valent pas les Najaarsbladen. Ce n'est pas que Bilderdijk ne soit pas toujours Bilderdijk, mais on est las de ces adorations continuelles d'Homère, de ces invectives contre les étrangers et surtout de ces éternelles jerémiades. Ce qui m'a plu dans ce volume sont deux imitations d'Horace et une epitre de Turnus a Enée.» In De Nieuwe Mengelingen verkiest hij Aan Europa boven De Ongodisten. Het ergste is dit: «Sans doute, Bilderdijk brille dans plusieurs genres, mais il n'en est aucun oü il en laisse tant après lui que dans la Romance. II y en a ici de superbes, par exemple Assenede. C'est une des plus belles romances que j'aie lues dans mavie.» Welk een keuze! Welk een kritiek!

Later brengt hem De echt in grooter verrukking dan de Geestenwareld. <En Sadig had wel weggelaten mogen worden.» Doch Sadig is een verdienstelijk vers. De tijdgenooten van een kunstenaar schijnen vaak zijn mindere scheppingen boven zijn beste te verkiezen, Werther boven Faust.

Sluiten