Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

dan veertig oden bracht Bilderdijk geheel of gedeeltelijk over. Gekozen wordt de navolging van O navis! referent in mare te novi fluctus? «Grooter echter, vervolgt Pan, toont zich Bilderdijk, als hij den Latijnschen Lierzanger op een afstand volgt, omschrijft, in een hedendaagsch gewaad hult, en zich aan de leiding zijner eigene Muze overgeeft. Tot staving van dit gezegde wijzen wij u op den bekenden lierzang: Sic te, Diva potens Cypri, Sic fratres Helenae — twee malen op deze wijze door hem nagezongen. Het eerste vers schetst het hoofddenkbeeld van Horatius, de gevaren der scheepvaart, op hedendaagschen trant (Zeevaart). In het latere wordt bovendien van den mensch in het uitvinden, het audaxjapeti genus, treffend en meesterlijk geteekend, met toepassing op onzen maatschappelijken tijd en op de groote ontdekkingen van onzen tijd.» (De Mensch) Men hoore een gedeelte:

Winden spant men in gareelen.

Dampen dwingt men in zijn band,

Tot zijn dienaars en gespelen,

Leidt en ment ze met de hand,

Hoofd- bij hoofdstof moog zich belgen;

Dat zij bruissche, woel, of kook!

's Aardrijks rotsen leert men vloeien,

Ja, verdwijnen in den rook.

Vorst der aarde, hoe verheven

Praalt gij in dit lustgenot!

Alles knielt voor uwe wenken;

Alles buigt voor uw gebod!

Wil! de bosschen worden meiren:

Zeeën worden dorre grond,

De afstand krimpt, de starren naderen;

Vuur en water treedt in bond.

Steen krijgt leven door den beitel;

Linnen ademt door 't penceel;

Dieren-ingewand leert zingen;

Bergen rijzen door 't truweel.

Durfl De Boschleeuw slaat zijne oogen,

Duikend, neder voor uw blik,

En uw stem ontzet den arend,

Slaat de boschhijeen met schrik,

zonder het oorspronkelijk te kennen. Al ware zij minder letterlijk, die navolging, welke

als poëzie het hoogst staat, heeft voor de letterkunde de meeste waarde. Evenwel had

ik beter gedaan het zeer schoone „Vergenoegen" (XII, 423) aan te halen in plaats van

»Het igoud", doch men bedenke, dat ik mijn artikel binnen 24 uur gereed had te maken.

Sluiten