Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gevoelde zichzelf bij uitstek lyrisch dichter. Doch wordt in ons land vanzelf niet alles wat episch en dramatisch groot is door de omstandigheden tot lyriek verbrijzeld?

Keeren wij terug tot Beets. Hij wijst op het schilderende van Bilderdijk's vers, door beeldgroepen te kiezen uit Leydens Ramp en Endymion, de tweede veel schooner dan de eerste.

Begluurd van 's hemels sterrevonken,

Smaakt Latmos schoonste herdersknaap In de onmacht van de rust gezonken,

Een hemelzoeten tooverslaap,

De veldbloem koomt zijn peul uw sieren En kust zijn gloênde wangen laaw,

En t wapprend dons der nachtzefieren Besprengt hem 't hoofd inet pareldauw.

Lustgierig over hem gebogen,

Doordrongen van 't aandoenlijk schoon,

En kluistervast met hart en oogen Verstomt de dochter van Latoon,

Ontvonkt van tintiend zielsverlangen,

En door 't verliefd gezicht doorwond.

Ontgloeit de vuurblos op haar wangen,

En 't zuchtjen siddert op haar mond.

Dit is een navolging van den Deen Schack Staffeldt.

Dan De rozen naar Ausonius. Wat zegt gij van dit bloemstuk? Zoudt gij niet zweeren dat het geen copy, maar een origineel ware ? Een handvol rozen; elk in een verschillend tijdstip van ontwikkeling. Slechts de geur ontbreekt.

Daarna wijst hij op het muzikale van Bilderdijk's vers. Geen Nederlandsch dichter, geen dichter ter wareld misschien, heeft ooit met de keuze, de opvolging, de afwisseling, de tegenstelling der klanken, met het rijzen en dalen van den toon, getooverd als hij i). Niemand heeft meer partij getrokken, meer gewoekerd, met het schijnbaar zoo nietige rijm; nu nagalm, dan weergalm; hier veelvuldig, daar schaarsch; nu luid en doorklinkend, dan dof en zich verbergende; hier regelmatig wederkeerende daar het oor onverwacht verrassende. En dit alles was niet de vrucht van zoeken en tasten, van zorgvuldig polijsten en sylbentellen. Als met een tooverslag viel, tegelijk met de dichterlijke gedachte, ook de vorm hem

i) Hier dienen ook onze moderne dichters genoemd te worden. De fijnstgevoeliVe taal- en voimvirtuoos is wellicht P. C. Boutens.

Sluiten