Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

me. In een noot bij een herdruk schrijft hij: «De ontleding van Bilderdijk's Floris heeft de woede van zeker volkje gaande gemaakt. Heel natuurlijk!

aa"Val treft niet hem alleen, maar ook en vooral de letterlui van professie, de menigvuldige Pennewippen die gewoon waren den ongelukkigen verzenmaker aan hun leerlingen voortestellen als 'n model als

i 'nfichter- Een andere bedenking tegen de kritiek waaraan

ik Bilderdijk onderwierp, lag in de vraag of ik wel dien Floris tot punt

7" U'tga"g had m°Sen kiezen? Velen erkenden de onwaarde van het stuk, doch sommigen hunner vonden 't wat wreed, den auteur juistd^rnaar af te meten. Hij had andere dingen geschreven, heette het, die veel beter waren. Dit geloof ik bijna. Erkennende dat zelfs hij niet in staat n geweest zijn, altijd zóó laag te staan, als-i ons in dit stuk voorkomt, is t hem echter gelukt, in zeer veel van z'n werken zelfs in zijn beroemdste af te dalen tot het peil van narigheid dat-i in den Floris zoo schitterend bereikt heeft. Z'n fragment van den Ondergang der eerste wareld geeft dat koddige treurspel niets toe in zotte conceptie, platte opvatting, manken gang, verschrompelde denkbeelden, onhandige teekening, gerekkige diktie, mislukte verhevenheid en verknoeide taal. Vooral na de analytische wenken die ik bij 't behandelen van den Floris geef, dunkt me dat dit eiken lezer die zich eenigszins op de kunst van lezen gelieft oe te leggen, ook zonder verdere aanwijzing van mijn kant moet in het oog vallen. En nu spreek ik nog niet van de;duizend-en-een andere vodden die <uit zn pen gevloeid» zijn. Waarlijk, als 't niet gedeeltelijk bij toeval geweest was dat ik den Floris tot onderwerp van m'n beschouwingen koos, t zou hebben kunnen doorgaan voor 'n goedigheid!»

• °,' iVr*11 dat t0CVal! Welk een groote ro1 sPeelt toch dat toeval in de Nederlandsche kritiek. Machtig is ook de invloed van dit hoofdstuk

van Multatuli. Velen, die de taal van Bilderdijk spreken, verklaren dat iedere regel van Bilderdijk hun ridicuul voorkomt, die van zijn meesterwerken het meest. De school der bescheidenheid heeft de Nederlandsche kritiek niet doorloopen. Met oneindig veel minder gaven dan Huet of Multatuli zet menigeen een nog veel grooteren mond op. Meesterwerken veroordeelen is het handomdraaien niet waard. Zalig zij, die hierbij leven moeten. Wat voorbeeld geeft Multatuli met den grootsten letterkundige van Nederland aldus omlaag te halen! Dacht hij er zelf mede te rijzen ? Wij betreuren zulke doordraverij. Bilderdijk's tooneelwerken zijn ons hedendaagsch i eaal met, doch er komen mooie fragmenten en regels voor. Een regel als: Gij vecht indien 't u lust. Wij krijgslien durven vlién, i)

i) Uit de Willem van Holland.

Sluiten