Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

overschatte lyriek van Potgieter zwak wordt), komt overeen met de klassieke beheerschte regelmaat van den vurigen Titiaan, den bruisendsten der Italiaansche schilders. Beiden ontwikkelen hun volle kracht en oorspronkelijkheid eerst na hun veertigste jaar. Zij zijn twee steigerende adelaars, met vonkenschietende oogen diep onder de brauwen, twee Jupitervogels met scherpe grijpklauwen; geen verborgen lichtengelen als Botticelli en Rafaël, doch uitzwevende boven de aarde, van wilde koninklijkheid bezield, toch aardsch van hartstocht, vaak zich echter zoo hoog mogelijk beurend om te bliksemoogen in de sferen der zalige, heilige geesten, want zij hebben de zon van het Christendom tegengeblikt; hun oude God is onttroond en nu stijgen zij hooger en hooger, of zij de voeten kunnen bereiken van hun nieuwen meester.

Waar 't englendom de cithers snaart,

Eerst daar begirt mijn dicht.

Inderdaad: mag Bilderdijk voor zijn beeldenrijkdom en glinsterende taal bij juiste teekening met de regelmatige schoonheid van den pralenden en schilderachtigen, decoratieven pauw vergeleken worden; voor zijn weelderig zwellend en machtig geluid met den schallenden, echowekkenden nachtegaal of wellicht beter nog met den ietwat stijveren en stevigzingenden, metaaltonigen of vol-fluitenden merel, alhoewel deze blijder stemmingen en gemoedsaard vertolkt, den merel met zijn manlijk krijgerhart; voorts voor de vlijt, waarmede hij honing puurde uit de bloemgaarden veler volken met de nijvere bij; voor zijn krachtigen en vorstelijken, vlamspuwenden heerschersgeest moet hij geleken worden bij den adelaar, die zijn prooi, het menschlijk hart, in de uitgestrekte nagels vat en met zich omhoog draagt.

Lang bleef de richting onzer dichtkunst Zuid wijzen. Bredero, de rasHollander, stierf jong, en zijn invloed ging voor langen tijd verloren. Vondel en Hooft gaven voortaan de richting aan. Vondel, de Rubens onzer Nederlandsche poëzie, hoewel niet zoo geweldig van epische kracht, daarentegen gelijk Rembrandt en Rafael geestelijk beslist hooger staand, zachter van glans; Hooft, de verfijnde van Dijck onzer dichters, de sierlijk gepluimde ridder. Met Bilderdijk verhuisden wij naar Italië en Potgieter vond het noodig naar Florence te reizen. Wel hadden wij ook door Hooft en \ ondel (en hun voorlooper, den Ronsardist van der Noot) Italië s invloed sterk ondervonden, doch het waren toen nog alleen Virgilius en Petrarca geweest, nu kwam door Bilderdijk en daarna Potgieter een bijzondere invloed van Dante, den grootsten der Italiaansche dichters daarbij. Staring beminde weer Horatius. Da Costa is al mede geen zoon

Sluiten