Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Blailz.

II. Verdrag den 29 Juli 1899 te 's-Gravenhage gesloten betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te

land 88

Reglement betreffende de wetten en gebruiken van den

oorlog te land 92

AFDEELING I.

Van de ooklogvoerkndkn .

I. Van de hoedanigheid van oorlogvoerende 92

«. Rechtsbegrip van oorlogvoerende 92

b. Vrijwillige korpsen 95

c. Spontane wapening 97

d. Volkswapening 98

e. Samenstelling der gewapende machten 101

II. Van de krijgsgevangenen \ 101

a Algemeen ........ 101

b. Verblijfplaats 104

c. Werk en loon 10(5

d. Onderhoud 107

e. Tucht 108

f. Vrijlaten op eerewoord 109

De zaak van Cameron, zich ook noemend George

H o w i e 114

y. Niet-strijders 116

h. Bureau van Inlichtingen en hulpvereenigingen .... 116

i. Vrijdom van port en inkomende rechten.Bijslag op tractement 118 j: Eeredienst, Testamenten, Acten van overlijden, Uitlevering 119

III. Van de Zieken en Gewonden 121

AFDEELING II.

Van de vijandelijkheden.

I. Van de middelen om den vijand te benadeelen. van de belegeringen en bombardementen 121

a. Algemeen . . . • 121

b. Ongeoorloofde oorlogsmiddelen 123

c. Geoorloofde 129

d. Bombardement 130

II. Van de Spionnen 138

III. Van de Parlementairen 141

Sluiten