Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ruauz.

3. De oorlogsgebruiken der Inlandsche volken in Ned. Indië 257

a. óorlogsverklaring 257

b. Gewapende macht 258

c. Krijgsgevangenen 258

d. Capitulatiën 259

e. Parlementairs 260

f. Gijzelaars 260

y. Gewonden en dooden 261

h. Vergiftigde wapenen en vergiftigen van levensmiddelen 261

4. De toepassing van de Oorlogsgebruiken der beschaafde

Staten tegenover den Inlandschen vijand 262

n. Hoofdbeginsel 262

b. Solidaire aansprakelijkheid 264

c. Het onthoofden van lijken 265

d. Gewonden 266

e. Betalen van levensmiddelen 261

f. Begrip van vijand 267

g. Oorlogsverklaring en Ultimatum 269

h. Wapenstilstand 2i0

i. Vredes-onderhandelingen 271

ZESDE HOOFDSTUK.

Nkutralit bits-recht.

I. Algemeene beginselen

1. Begrip van neutraliteit

2. Verschillende neutraliteits-toestanden van een Staat

3. Recht op neutraliteit

4. Plichten der neutralen

Handelingen van vreemdelingen en van onderdanen .

272 277 2S0 280

II. De verklaring van het Congres van Parijs van 16 April 1856 285

III. De Alabama-quaestie en de drie regels van Washington 287

IV. Reglement omtrent de rechten en plichten te land van

onzijdige Staten 201

V. Conventie betreffende de rechten en de plichten van

onzijdige Mogendheden tijdens een zee-oorlog . . . 300

VI. De territoriale zee 317

VII. De oorlogscontrabande 321

De zaak van de „Trent" 326

» „ ,, ,, „Sydney" 327

Het Engelsche standpunt 329

Het Duitsche „ 331

Het Fransche „ 333

Het standpunt der Vereenigde Staten van Noord-Amerika 334

Het standpunt van Brazilië 334

Sluiten