Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

ook eene partij, die in opstand, doch feitelijk als krijgsmacht onder een bepaald hoofd en met een administratief gezag, georganiseerd is en de vrijscharen die haar bijstaan, ongeacht zij geen zelfstandig volk uitmaakt en door geen erkenden Staat is gemachtigd, als oorlogspartij te beschouwen en te behandelen, wanneer zij aan eenige voorwaarden voldoet.

Het zal altijd moeilijk uit te maken zijn wanneer dooreen Staat die buiten het geschil is, aan een in opstand verkeerende partij de hoedanigheid van oorlogspartij kan en behoort

te worden toegekend.

Die erkenning heeft gewichtige gevolgen. Eene erkende oorlogspartij zal gemakkelijker slagen in het sluiten eener geldleening dan anders; bij haar kunnen otlicieel ofticieren van vreemde legers in missie worden gezonden, evenzeer de afdeelingen van het Roode Kruis. De strijd tegen haar wordt een oorlog, en daardoor worden de andere Staten onziidigen, tegen wie beide parijen het recht van visitatie en van blokkade kunnen uitoefenen.

Het „Institut de droit international" heeft in zijne zitting van 1!»00, te Neufchatel gehouden, een reglement aangenomen, ten aanzien van de rechten en plichten van vreemde Mogendheden, indien ergens een opstand plaatsheeft, waarbij in Art. <S is bepaald:

„Derde Mogendheden kunnen aan een partij, die in opstand is, de hoedanigheid van oorlogvoerende niet toekennen: 1°. indien deze niet heeft verkregen een territoriaal bestaan, duidelijk gemaakt door het bezit van een bepaald gedeelte nationaal territoor;

2°. zoo zij niet de elementen heeft vereenigd van een regelmatig bestuur, dat feitelijk over dat gedeelte van het grondgebied de rechten uitoefent die tot de Sou\ereiniteit behooren;

3°. zoo de strijd niet in haar naam door georganiseerde troepen wordt gevoerd, welke onderworpen zijn aan militaire discipline en zich gedragen naar de oorlogswetten en gebruiken." ')

1) Annuaire de VInstitut de dr. int. t. 20, p. 316.

Sluiten