Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Vrijbuiters en roovers zijn nimmer oorlogspartij, al mochten zij als krijgsmacht zijn georganiseerd. Tegen hen wordt geen oorlog gevoerd, slechts staatsrechtelijke jurisprudentie uitgeoefend.

5. (irondslagen voor het oorloos- en netraliteitsrecht.

Verschillende documenten getuigen van het ernstig streven van velen om de rampen van den oorlog zooveel mogelijk te beperken, de regelen van het oorlogsrecht op positieve gronden te bevestigen, of de kennis van het internationaal recht uit te breiden. Wat niet positief recht is wordt gewoonlijk geuioonte-recht genoemd en heeft natuurlijk minder rechtskracht. Van positief recht zijn de volgende:

a. De Verklaringen in 1854 door Frankrijk, Engeland en Rusland afgelegd, omtrent de door hen in den Oosterschen oorlog aan te nemtn houding tegenover de neutralen en het Verdrag van Parijs van 1856. In 1854 begrepen Frankrijk en Engeland, als bondgenooten in het Oosten Rusland bestrijdende, dat het verschil van beginsel dat zij voor den zee-oorlog ten aanzien der neutralen steeds hadden gehuldigd en waarbij de een zich hield aan de vlag, de andere aan de nationaliteit der koopwaar, hun gezamelijk handelen zou belemmeren.

De Minister van Buitenlandsche Zaken in FrankrijkDrouyn de Lhuvs betoogde aan Engeland de noodzakelijkheid om daaromtrent tot overeenstemming te geraken en daarvan openlijk te doen blijken. Na veel onderhandelingen werd besloten dat de beide regeeringen eene<lelijkluidende Verklaring zouden openbaar maken.

Verklaring van Frankrijk van 29 Maart 1854.

„Ten einde den handel der neutralen van elke onnoodige belemmering te ontheffen, stemt Z. M. er voor het tegenwoordige in toe van een gedeelte der rechten af te zien die hem, krachtens het volkenrecht, als oorlogvoerende macht toekomen.

„Het is Z. M. onmogelijk af te zien van de uitoefening van zijn recht de artikelen van oorlogscontrabande te nemen en de neutralen te beletten de depêches van den vijand over te

Sluiten