Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

maniteit niet beter te kunnen beantwoorden, dan zich er evenzeer mede te bezielen bij het onderzoek van het voorstehdat aan hare beraadslagingen is onderworpen. De wijzigingen, welke er in zijn aangebracht, de commentaren, reserves en afzonderlijke raadgevingen, die de gedelegeerden volgens^ e instructiën en de bijzondere gezichtspunten van hunne regee ringen of volgens hun persoonlijk gevoelen in de P^°collen hebben vermeend te moeten voegen, vormen het geheel un haren arbeid. Zij gelooft die te kunnen aanbieden aan de verschillende regeeringen, waaraan zij haar mandaat ontleent, al« een zorgvuldig onderzoek, dat tot grondslag kan strekken tot eene nadere gedachtewisseling en eene ^breld^gï a" er! benalingen der Conventie van Genève van 1864 en van cle \er klaring van St. Petersburg van 1S<>8. Aan haar om te beoor-

deelen wat van dien arbeid het onderwerp zal kunnen worden van eene overeenkomst en wat een nader onderzoek vereischt.

De Conferentie uit, ten slotte de overtuiging, ^Naredebatten in elk geval licht zullen hebben geworpen op deze belangrijke vraagpunten, waarvan de regeling, als gevolg van eene 'algemeene overeenstemming, eene wezenlijke vordenr g voor de menscheid zou zijn."

Gedaante Brussel, 27 Augustus 1874.

Volgen de handteekeningen.

Het voornemen bestond de Brusselsche Conferentie door eene andere te St.-Petersburg te doen volgen. Daar zouden de aangenomen artikelen worden bekrachtigd.

Het tweede Congres bleef lang achterwege door het wantrouwen van de bevolkingen der kleine Staten gevoed dooi gebrekkige kennis der toestanden, welke ook het voorwendsel werd voor de politiek van onthouding, die Engeland aannam.

Het zal zich niet leenen tot eenige overeenkomst waarvan het ere volg zou zijn de aanvallende oorlogen gemakkelijk te maken en den vaderlandslievenden weerstand van een overheen! volk te verlammen."') Deze reden werd opgegeven om het te Brussel overeengekomene niet te bekrachtigen. Toen Rusland later zelf, ten gevolge van de Oostersche gestie, in ernstige moeilijkheden werd gewikkeld: uitwendig dooi zware verliezen, inwendig door het drijven der Pan-Slavisten en de beroeringen der Nihilisten, door wier misdadige hand

^ Depêche van Lord Derby van 20 Januari 1875 aan Lord Loftus, Engelsch Ambassadeur te St.-Petersburg.

Sluiten