Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

nauw verband tot elkander staan. Dit is ook de meening van H e f f t e r, volgens wien „ Une contradiction entre le droit international et la politique bien que trop fréquente en réalité, ne doit pas ezister naturellemenl: il n'y a qu'une vérité, il n'y a pas de véritn contradictoires". Nagenoeg hetzelfde zegt Wheaton in zijne Histoirc des progrès du droit des gens, waar hij beweert: „ On ne saurait impunémcnt 8>'parer la politique de la morale. II n'y a qu'une vérité et on ne peut lui en opposer une autre. Une saine politique ne peut vouloir faire ce qui est prohibé par le droit des gens fondé sur les principes de la justice éternelle; et d'un autre cótf', le droit des gens ne doit jias prohiber ce qu'une saine politique juye nécessaire pour la sécuritê d'une nation." Een Staat, die uit volslagen gebrek aan gemeenschapsgevoel tot zijne uiterste grens consequent egoïst blijft en zich aan moraliteit niet stoort, wekt — al handelt hij strikt genomen niet tegen het recht — weerzin en haat bij andere Staten op, hetgeen wel een tijd lang, maar niet op den duur straffeloos kan geschieden. Recht en moraal hand aan hand is hoogere politiek. „La morale zeide de Portalis bij de installatie van een prijsgericht in 1800, „est obligatoire pour les corps de nations comme pour lus simples particuliers; elle est droit commun de Vunivers."

Wat in het volkenrecht het belang van den Staat is, dat is — in meer uitgestrekten zin — de oorlogsnoodzaak in het oorlogsrecht. Het belang der krijgsoperatiën moet daar geheel op den voorgrond blijven, want in den oorlog worden de hoogste staatsbelangen op het spel gezet en elke dag, welken de krijg langer duurt, kan aan duizenden het leven kosten.

Oorlogsnoodzaak doet alles verwerpen wat de militaire operatiën belemmert. In zijn /cryV/sbedrijven moet de veldheer zonder eenigen band zijn. Wat hem, om zijn doel te bereiken, hindert, vernielt hij, wat hij daarvoor noodig heeft, neemt hij. Zijn slagen moet hij zoo krachtig en snel mogelijk toebrengen. Wat hem daartoe dienstig is, is niet alleen recht, maar ware humaniteit.

Moet dus alles wijken, voor wat, binnen de grenzen der menschelijkheid, voor den goeden uitslag eener krijgsonder-

Sluiten