Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bij bijzondere overeenkomst tusschen de Partijen in geschil ingesteld.

De overeenkomst van enquête stelt de te onderzoeken feiten en de bevoegdheden der commissarissen vast.

Zij rogelt de wijze van behandeling.

De enquête is contradictoir.

De vorm en de in acht te nemen termijnen worden, voor zoover zij niet bij de overeenkomst van enquête zijn vastgesteld door de Commissie zelve bepaald.

Art. 11. De internationale Commissiën var enquête worden, behoudens tegenovergesteld beding, samengesteld op de wijze, bepaald bij artikel 32 van dit verdrag.

Art. 12. De Mogendheden in geschil verbinden zich aan de internationale Commissie van enquête in de ruimste mate, die zij mogelijk zullen achten, alle hulpmiddelen en alle medewerking te verschaffen, die voor de volledige kennis en de nauwkeurige waardeering der feiten in questie noodig zijn.

Art. 13. De internationale Commissie van enquête biedt aan de Mogenheden in geschil haar, door alle leden der Commissie onderteekend, verslag aan.

Art. 14. Het verslag der internationale Commissie van enquête, zich bepalende tot het vaststellen der feiten, heeft geenszins het karakter eener arbitrale uitspraak. Het laat aan de Mogendheden in geschil volledige vrijheid ten aanzien van het aan deze vaststelling te geven gevolg.

Titel IV. Over de Internationale arbitrage.

Hoofdstuk I. Over de arbitrale rechtspraak.

Art. 15. De Internationale arbitrage heeft tot onderwerp het beslechten van geschillen tusschen de Staten, door rechters hunner keuze en op den grondslag van eerbiediging van het recht.

Art 16. In geschillen van rechtskundigen aard en in de eerste plaats in kwestiën van uitlegging of toepassing van internationale overeenkomsten, wordt de arbitrage door de ondergeteekende Mogendheden erkend als het meest afdoende en tevens het meest billlijke middel om de geschillen te beslechten, die langs diplomatieken weg niet zijn opgelost.

Art. 17. De overeenkomst van arbitrage wordt aangegaan voor reeds bestaande of voor in de toekomst mogelijke

geschillen. ,

Zij kan alle geschillen betreffen, of uitsluitend de geschillen van een bepaalde soort.

Art. 18. De overeenkomst van arbitrage sluit van zen de verplichting in, om zich ter goeder trouw aan de arbitrale uitspraak te onderwerpen.

Art. 19. Afgescheiden van de algemeene of bijzondere verdragen, die thans de verplichting tot het inroepen van

Sluiten