Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

en staatslieden in dat tijdvak van omwentelingen en oorlogen geen steun gevonden.

Nadat het Weener Congres de staatkundige indeeling van het door de oorlogen van Napoleon zoozeer geschokte Europa had vastgesteld, hebben de groote mogendheden getracht door voortdurend onderling overleg den vrede in ons werelddeel te bewaren. Men vleide zich destijds^ dat het tijdperk der Europeesche oorlogen gesloten was, en inderdaad zijn zeer netelige geschillen — men denke slechts aan de Turksch-Egvptische quaestie — in die dagen op vredelievende wijze beslecht. In het midden onzer eeuw is echter de Krimoorlog de verwachtingen der voorstanders van den bestendigen Europeeschen vrede komen verstoren. Die oorlog is gevolgd door eene reeks van oorlogen, die tusschen Frankrijk en Oostenrijk, tusschen de twee groote Duitsche mogendheden en Denemarken, tusschen Pruisen en Oostenrijk en eindelijk door den Fransch-Duitschen oorlog van 1870—71.

Nadat deze laatste oorlog geëindigd was, is de openbare meening zich wederom ernstig gaan bezighouden niet het zoeken naar middelen om den oorlog te voorkomen. Het in 1873 opgerichte „Institut de Droit International" eene vereeniging van beoefenaars van het volkenrecht uit alle landen der beschaafde wereld, ontwierp in haar vergadering te 's-Gravenhage in 1875 een reglement voor de internationale rechtspraak door scheidslieden. Ook in de vertegenwoordigende vergadering van verschillende landen werd destijds de wenschelijkheid bepleit om bij voorkomende geschillen zich van het middel van arbitrage te bedienen: in het Engelsche Lagerhuis door Richard, in de Italiaansche Kamer van Afgevaardigden door Mancini en in de Nederlandsche Tweede Kamer door de heeren van Eek en Bredius op 19 October 1873.

Nog meer won de overtuiging veld, dat langs den weg van scheidsrechterlijke uitspraak oorlogen inderdaad konden worden voorkomen, toen het bleek dat dit middel ook in de practijk doeltreffend was. Een netelig en ernstig geschil tusschen Groot-Britannië en de Vereenigde Staten van Amerika, dat zeer zeker een halve eeuw vroeger tot een bloedigen oorlog zoude hebben geleid, werd in 1872 door eene internationale commissie van arbitrage, die te Genève zitting had. op vredelievende wijze tot oplossing gebracht Zonder twijfel is deze uitspraak een van de belangrijkste voorvallen op het gebied van het volkenrecht in deze eeuw geweest en heeft zij krachtig bijgedragen om de openbare meening gunstig te stemmen voor het beginsel van scheidsrechterlijke uitspraak. Tal van min of meer belangrijke geschillen tusschen Staten van alle werelddeelfn zijn sedert door arbitrage opgelost Ook Nederland heeft van dit middel gebruik gemaakt in zijn geschillen met Haïti in 1881, met Frankrijk in 1891 en niet Groot-Britannië in 1895.

Sluiten