Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van het Italiaansche oorlogsschip „de Flavia Gioia." ten voordeele van Cerruti optrad.

Spanje bood. tot bijlegging van het geschil, zijn goede diensten aan. die niet alleen werden aangenomen, maar zelfs gevolgd door een verzoek om als bemiddelaar op te treden, hetgeen het deed.

Die bemiddeling leidde echter niet tot beslechting. Eerst nadat het geschil vele phasen had doorloopen en na langdurige onderhandelingen werd omtrent de eischen tot schadevergoeding bij protocol van 18 Augustus 1894. te Castellamare geteekend, besloten zich te onderwerpen aan de scheidsrechterlijke uitspraak van den President der Vereenigde Staten van Xoord-Amerika.

Den 2llen Maart 1897 had de uitspraak plaats van den twee dagen later aftredenden President. Bij ongemotiveerd arrest werd Columbia veroordeeld tot een buitengewoon groote schadevergoeding. Omdat naar het oordeel van Colombia en zelfs van Italiaansche juristen de scheidsrechter zijne bevoegdheid had overschreden en niet ingevolge de regelen van het volkenrecht had gevonnisd, vroeg Colombia aan den nieuw opgetreden President Mac-Kinley revisie omtrent de uitspraak op één punt. dat naar het meende buiten de opdracht was gebleven. Toen revisie was geweigerd betaalde Colombia al waartoe het veroordeeld was, behalve ten aanzien van dat ééne punt (schuldeischers van Cerruti & Co., waarvoor Columbia garant moest wezen). Om tot dit laatste te dwingen zond Italië een eskader onder den Vice-Admiraal Candiani naar de wateren van Columbia, dat voor Carthagena kwam en 22 Juli 1898 formeele afdoening en daartoe een gelddepot bij eene Londensche bank eischte, waarop zelfs IS Augustus de bedreiging volgde, dat, indien den lóden geen bevredigend antwoord zou zijn ontvangen, de Admiraal van de militaire middelen, welke hem ten dienste stonden, gebruik zou maken. Om een bombardement van de open stad door de marine — dit brutaal geweldmiddel tot machtmisbruik

te ontgaan, bukte het zwakke Columbia voor de overmacht

en onderwierp zich aan alle eischen onder protest, doch brak met Italië de diplomatieke betrekkingen af en nam van de Italiaansche consuls het „exequatur" terug.

De Delagoa-Spoorwegzaak.

Eene andere uitspraak van een Scheidsgericht is ook om de gevolgen, een van de belangrijkste. Zij is die in zake de Delagoa-baai-Spoorwegmaatschappij, welke den 30ten Maart 1900 bekend werd. waarbij de drie scheidsrechters, door de Zwitsersche bondsregeering benoemd, met eenparigheid van

Sluiten