Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

1

Keilers berg, buitengewoon Gezant van Oostenrijk bij het Hof van Turijn, een ultimatum aan Graaf Cavour ter 'hand gesteld, waarbij het onverwijld op voet van vrede brengen van het Sardinische leger en het ontbinden van de korpsen vrijwilligers werd geëischt. Indien Oostenrijk binnen drie dagen geen bevredigend antwoord ontving, zou het door kracht van wapenen de bevrediging van zijn eisch trachten te verkrijgen.

Vóór het begin van den oorlog tusschen de V. 8. van NoordAmerika en Spanje zond eerstgenoemd Rijk. 20 April 1898, aan Spanje een ultimatum, waarbij het vorderde onverwijld haar gezag en bestuur over het eiland Cuba op te geven en zijn strijdmacht te land en ter zee van Cuba en de Cubaansche wateren terug te trekken. Indien daarop den SS5'*'» April op den middag geen volkomen bevredigend antwoord werd ontvangen, zouden de V. S. zonder verdere kennisgeving tot oorlog overgaan.

Den üden October 1899 heeft President Krilger van de /uid-Airikaansche Republiek, tot het uiterste gedreven, aan O root-Brit annië een ultimatum doen toekomen, waarbij van Engeland, ten einde een eind aan den voor Transvaal onhoudbaren toestand te brengen, werd gevraagd:

1°. „dat alle over en wéér bestaande geschilpunten bij vriendschappelijke scheidsrechterlijke beslissing of door een ander vriendschappelijk middel, tusschen de Transvaal en Engeland overeen te komen, worden geregeld; 2°. „dat de Engelsche troepen aan de Transvaalsche grens

onmiddellijk worden teruggetrokken;

3°. „dat alle in Zuid-Afrika sedert den ls'en Juni 11. aangekomen troepen van daar worden teruggetrokken binnen een redelijk tijdperk, tusschen Engeland en de Transvaal overeen te komen, en onder waarborg van de zijde der Transvaal, dat gedurende de nieuwe onderhandelingen geenerlei aanval op eenig deel der Engelsche bezittingen geschieden zal. Mocht deze voorwaarde aangenomen worden dan zou de Transvaalsche Regeering bereid zijn om harerzijds de gewapende Burgers van de grenzen te doen terugtrekken;

4°. „dat de thans van overzee onderweg zijnde Engelsche troepen nergens in Zuid-Afrika zullen landen.

„De Transvaalsche Regeering vraagt dringend op deze vier punten onmiddellijk bevestigend antwoord en verzoekt met aandrang, dat de Engelsche Regeering dat antwoord geve niet later dan Woensdagavond 11 October, vijf uur.

„Voorts wenscht de Regeering hierbij 'te voegen, dat zij in het onverhoopt geval van geen antwoord binnen den bepaalden tijd. tot haar groot leedwezen genoodzaakt zou zijn om de handelwijze der Engelsche Regeeriug te beschouwen als een formeele oorlogsverklaring, zich niet aansprakelijk zou achten

Sluiten