Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voor de gevolgen en dat, ingeval van nieuwe troepenbewegingen binnen den vastgestelden tijd aan de Transvaalsche grens, de Regeering verplicht zoude zijn om ook deze als eene formeele oorlogsverklaring aan te merken."

15. Rechtsgevolgen bij liet intreden van een oorlogstoestand. Zoodra de oorlog is verklaard, treedt voor beide partijen het oorlogsrecht in werking.

De oorlog verbreekt tusschen de elkander vijandige Staten niet eiken rechtsband, doch veroorzaakt een exceptioneelen rechtstoestand.

Bij het intreden van den oorlogstoestand houdt het gewoon diplomatiek verkeer tusschen de elkander vijandige Staten op, zoo dit vroeger niet reeds is geschied.

De Gezanten reizen af, of hun wordt door het uitreiken hunner passen aangezegd, dat zij het land moeten verlaten. Met wederzij dsch goedvinden kunnen echter zaakgelastigden achterblijven.

Het beschermen der rechten van de onderdanen, die in den vijandigen Staat verblijf hebben, kan aldaar aan den vertegenwoordiger van een der bevriende neutrale Mogendheden worden opgedragen, bij wien de archieven van de legatie en van de consulaten worden gedeponeerd.

Dit kan echter slechts op aanvraag van de belanghebbende Mogendheid en met toestemming van de andere plaats hebben.

Het recht, door tractaten gewaarborgd, wordt geschorst, en in zooverre gewijzigd als door den oorlogstoestand en liet in werking treden van het oorlogsrecht noodzakelijk is geworden1).

Sommige tractaten, die in het bijzonder met het oog op een oorlog zijn gesloten, treden eerst dan in werking.

Het personen-, post-, telegraaf- en handelsverkeer wordt niet afgebroken, doch naar omstandigheden gewijzigd.

Het paspoortenstelsel was voor Duitschland en Frankrijk afgeschaft. Tijdens den oorlog van 1870 is, om het personenverkeer niet geheel aftebreken, van Duitsche zijde bepaald, dat al de uit Frankrijk komende vreemdelingen behoorden voorzien te zijn van een regelmatig buitenlandsch paspoort, door eene Duitsche overheid afgegeven en door een Duitsch

1) Dahn, S. 2.

Sluiten