Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

DERDE HOOFDSTUK.

DE WETTEN EN GEBRUIKEN IN DEN OORLOG TE LAND VOLGENS HET CONVENTIONEEL RECHT.

I. VERKLARING, den 29»^" November |g68 doop de internationale ||den December

militaire commissie te St.-Petersburg geteekend, nopens de afschaffing van het gebruik te velde van ontplofbare kogels.

Reeds is op bl. 29 en 30 op de belangrijkheid dezer verklaring gewezen. Zij luidt :

Op voorstel van het Keizerlijk-Russische Kabinet is eene militaire internationale commissie te St. Petersburg bijeengekomen, teinde een onderzoek intestellen naar de wenschelijkheid, om het gebruik van sommige projectielen in tijd van oorlog tusschen de beschaafde natiën te verbieden.

De commissie, met onderling goedvinden de technische grenzen afgebakend hebbende, binnen welke de eischen van den oorlog moeten beperkt worden door hetgeen de menschelijkheid vordert, zijn de ondergeteekenden, door de bevelen hunner regeering gemachtigd de volgende verklaring af te leggen: Overwegende:

dat de vooruitgang der beschaving ten gevolge moet hebben het onheil van den oorlog zooveel mogelijk te verminderen; dat het eenige rechtmatige doel, dat de Staten gedurende

Regels van Conventioneel recht zijn met vette —, van Gewoonterecht met groote —, toelichting met kleine letter gedrukt.

Sluiten