Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

den oorlog zich moeten voorstellen, de verzwakking der strijdkrachten van den vijand is;

dat het te dien einde voldoende is het grootst mogelijk aantal manschappen buiten gevecht te stellen;

dat dit doel voorbijgestreefd zou worden door het gebruik van wapenen, welke het lijden der buiten gevecht gestelde manschappen onnoodig zou vermeel deren, of hunnen dood onvermijdelijk zou maken;

dat het gebruik van zoodanige wapenen derhalve met de wetten der menschelijkheid zoude strijdig zijn;

zoo verbinden de contracteerende partijen zich onderling, ingeval van oorlog, tusschen haar, afstand te doen van het gebruik door hare land- of zeemacht van elk projectiel, minder wegende dan 400 wichtjes, dat hetzij ontplofbaar, hetzij geladen is met ontplofbare of brandbare stoffen.

Zij zullen alle Staten, die, door het niet zenden van afgevaardigden, aan de beraadslagingen der militaire internationale commissie, te St. Petersburg vergaderd, geen deel hebben genomen, uitnoodigen tot de tegenwoordige overeenkomst toetetreden.

Deze overeenkomst is voor de contracteerende of toetredende partijen slechts verbindend in geval van oorlog tusschen twee of meer van haar; zij is niet van toepassing jegens partijen die niet gecontracteerd hebben of niet toegetreden zijn.

Zij houdt eveneens op verbindend te zijn van het oogenblik, dat, in een oorlog tusschen contracteerende of toetredende partijen, eene partij, die niet gecontracteerd heeft of niet toegetreden is, zich voegt bij een der oorlogvoerenden.

De contracteerende of toetredende partijen behouden zich voor, zich later, zoo dikwerf, met het oog op toekomende verbeteringen, die de wetenschap in Ie bewapening der troepen zou kunnen aanbrengen, een bepaald voorstel zal gedaan worden, te verstaan, teneinde de beginselen te handhaven, welke zij vastgesteld hebben, en de eischen van den oorlog overeentebrengen met hetgeen de menschelijkheid vordert.

Gedaan te St.-Petersburg, den ^ovember ]8g8

fe' ll'ien December

( Volgen de hatidteekeningen.)

Sluiten