Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

c. wapenen, projectielen of stoffen te bezigen, die noodelooze

smarten kunnen veroorzaken;

f. onrechtmatig gebruik te maken van de parlementaire vlag, de nationale vlag of de militaire onderscheidingsteekenen en de uniform van den vijand, alsmede van de onderscheidingsteekenen van het Verdrag van Genève;

</. vijandelijke eigendommen te vernielen of in beslag te nemen, behalve in geval dat vernielen of in beslag nemen door oorlogsnoodzaak gebiedend wordt gevorderd;

h. te verklaren dat de particuliere vorderingen van de onderhoorigen der tegenpartij vervallen, geschorst of in rechten niet ontvankelijk zijn.

Dit laatste punt is er in de Tweede Vredesconferentie, op voorstel van de Duitsche Delegatie, ingebracht.

In de zitting der Vredes-Conferentie van den lsten Juli 1899 werd door den heer R o 1 i n, rapporteur, de aandacht gevestigd op het woord „notamment", (met name) in den aanhef van het artikel, waarmede is bedoeld te verklaren, dat de bepaling niet voorziet in al wat verboden is. Mishandelen en door verraad gevangen nemen is evenzeer verboden.

ad fl. Het vergiftigen van bronnen, putten, pompen enz. wordt eenstemmig door alle, zelfs de oudste schrijvers over bet volkenrecht, verworpen. Vroeger rekenden sommigen dit in strijd met het Goddelijk recht.

Bij den guerilla-oorlog in Spanje tegen de Fransche overheersching had het meermalen plaats. Représaille-maatregelen tegen de bevolking waren daarvan het gevolg. De oorlog verkreeg een buitengewoon wreed karakter.

Cholera, typhus. pokken, enz. in het vijandelijke leger te doen ontstaan, staat met het verspreiden van giftstoffen gelijk, daar de uitwerking niet alleen dezelfde is, maar aan zoodanige daad het karakter van verraderlijkheid kleeft.

Tijdens het laatste beleg van Parijs werd beweerd, dat de runderpest in den veestapel der hoofdstad door de Duitschers was aangestoken, die eenige opgevangen besmette runderen, zooals men zeide, daartoe met voordacht en — zooals er bijgevoegd werd — in strijd met het volkenrecht, 's nachts naar Parijs hadden gedreven. Dit is echter niet in strijd met het oorlogsrecht. Het doel met de insluiting van Parijs beoogd, was de stad door uithongering te doen vallen. Hoe spoediger dit doel werd bereikt, hoe eerder de oorlog zou kunnen ein-

Sluiten