Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

digen, hoe minder menschenlevens zouden worden opgeofferd. Om dut doel te bereiken moest men trachten de levensmiddelen te vernielen. Of dit geschiedt door een magazijn in brand te schieten — hetgeen door ieder geoorloofd wordt beschouwd, ?J..7loor sk^htvee te dooden, is onverschillig ; de uitkomst blijft dezelfde, geen van beide middelen is onmenschelijk.

ad b. Dahn en Bluntschli achten de daad van Leo nidas en van Mucius Scievola in strijd met het modern volkenrecht. Hun gevoelen staat lijnrecht tegenover dat van llugo de Groot. Mijns inziens is het dooden van een vijand, waar men hem vindt, onder zekere voorwaarden niet met dit recht in strijd.

Die voorwaarden zijn:

1 . de dader moet 'militair en mag geen burger zijn;

2°. de militair moet de daad plegen in zijn openbaar karakter als zoodanig en dus van wettigen vijand. Hij mag geen valsch karakter aannemen, zich niet verkleeden, voor overlooper uitgeven enz. waardoor de daad, voorafgegaan door genoten vertrouwen, verraderlijk wordt en als verraad, rebellie of spioneeren, onder de meest verzwarende omstandigheden, behoort te worden gestraft;

3 . op het oogenblik van de daad moet de dader vijand zijn. volgens de beginselen van het volkenrecht. Een gevangene ot een burger is geen vijand meer;

4°. het dooden van den vijand moet noodzakelijk zijn. d.i. de mogelijkheid den vijand, in plaats van hetn te dooden, gevangen te nemen en op te lichten, moet niet bestaan;

5". de daad moet bevorderlijk zijn om bet doel van den oorlog, herstel van recht door vrede, te bereiken.

Pepin, de vader van Karei de Groote. die, in volle wapenrusting, den Rijn overging en slechts van een enkelen wachter vergezeld, zijn vijand in diens eigen tent doodde, is m.i. geen sluipmoordenaar.

Het is geen moord, wanneer een schildwacht, die zijn post slecht bewaakt, overvallen en gedood wordt, zooals o a bij de verrassing van het kasteel van Breda door Héraugière geschiedde. Het is aan eene sluippatrouille, die ontwaart dat de vijand zorgeloos is, veroorloofd 's nachts in het vijandelijk leger door te dringen tot de plaats waar een of ander hoog bevelhebber overnacht en dezen te dooden, indien het onmogelijk is hem gevangen te nemen. Ken burger, die zich in hinderlaag legt om iemand, die tot het vijandelijk leger behoort te dooden, pleegt sluipmoord; de soldaat of franc-tireur in uniform, die hetzelfde verricht, doet eene wettige daad. Dit zijn openbare handelingen van \ijandschap. De vijand kon zich daartegen door waakzaamheid hoeden.

Sluiten