Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

„Je vous xomme, Commandant, de rendre votre fort dans Finstant, san» cela, tout est pret, je vous prends d'assaut et vom passé au fil de Vépée. Vom pouvez encore obtenir une eapitulation honorable.

Het modern volkenrecht maakt geen onderscheid tusschen plichtsbetrachting in het open veld of in eene vesting. Die den strijd opgeeft en de wapens nederlegt, heeft recht op lijfsbehoud, onverschillig waar die strijd is gevoerd.

ad e. Onder deze behooren de ontplofbare kogels, bedoeld bij de Conventie van St.-Petersburg van 1868 en de in het menschelijk lichaam gemakkelijk van vorm veranderende kogels, bedoeld bij de Verklaring der Haagsche Vredes-Conferentie van 1899; voorts pijlen met weerhaken, het vuren met hoekig gehakt lood, zoowel in stukken gelaten als weder eenigszins samengevoegd, met spijkers, hoekige stukken ijzer, glasscherven enz.

De Fransche Handleiding noemt onder de verboden oorlogsmiddelen het gebruik o.a. „de balles mcwhées, de grenaille métallique, de petit plomb." Men moet m.i. wel onderscheiden: Alleen datgeen is verboden, wat noodeloos gevaar of smart doet ontstaan. Hoekig gehakt lood alleen, omdat men vermeent dat die hoekige onregelmatige vorm de spierweefsels boven noodzaak verscheurt. Zoodra de wetenschap bewijst dat dit niet zoo is. houdt het verbod op. Vuren met hagel is daarom geoorloofd.

ad f. Het gebruik dezer vlaggen heeft in bijna alle oorlogen tot veel klachten, protesten, misbruiken en misverstanden aanleiding gegeven. Vooral is dit geschied ten aanzien van de witte vlag, d.i. de parlementaire, tevens het teeken dat men zich overgeeft.

Reeds in het begin van den oorlog der Engelschen tegen de Burgers (Boeren) der Zuid-Afrikaansche Republieken bijv. na het gevecht bij Elandslaagte, beweerden de eersten — en de dagbladcorrespondenten hebben die bewering meermalen herhaald, — dat de Boeren de witte vlag heeschen om daardoor de Engelschen binnen hun schot te lokken. Deze verraderlijke daden worden op de meest stellige wijze tegengesproken door de autoriteiten der Republieken en zijn in strijd met het karakter der mannen, die van deze euveldaad beticht worden. Misverstand is daarvan waarschijnlijk de aanleiding. De Boeren vochten in verschillende commando's en gedeelten van commando's, „hoopen" of „klompjes", vrij wel ieder op zich zelf. meest verstoken en gedekt achter kopjes, rotsen en kliffen. Mogelijk en zelfs zeer waarschijnlijk heeft zoo'n „hoopje" Boeren, tot de laatste patroon den strijd hebbende volgehouden en toen weerloos, afgesneden van de anderen en omringd door vijanden, als teeken dat het zich overgaf, een witte vlag opgestoken, welke echter door tusschenliggende rotspartijen en riffen niet gezien is geworden door de andere klompjes, die den strijd

Sluiten