Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

gewaarschuwd en gesommeerd zich over te geven. Die sommatie was door den Gouverneur van Celebes en onderhoorigheden gelast, omdat bericht ontvangen was dat zich binnen de stelling vele vrouwen en kinderen zouden bevinden. •)

Art. 27.

Bij de belegeringen en bombardementen moeten alle noodige maatregelen genomen worden om de gebouwen gewijd aan de eerediensten, aan de kunsten, de wetenschappen en aan de weldadigheid, de hospitalen en de plaatsen, waar zieken en gewonden bijeengebracht zijn, alsmede de historische monumenten, zooveel mogelijk te sparen, op voorwaarde, dat zij niet gelijktijdig voor een militair doeleinde worden gebruikt.

Het is de plicht der belegerden die gebouwen of plaatsen van verzameling aan te duiden door bijzondere, goed zichtbare teekenen, die vooraf ter kennis van den belegeraar zullen worden gebracht.

De woorden alsmede de historische monumenten zijn er in de Tweede Vredesconferentie op voorstel van den Griekschen gedelegeerde Streit ingevoegd, met het doel om het Parthanon en andere soortgelijken te vrijwaren.

Op de hospitalen en ambulances komt het daarvoor bij de Conventie van Genève aangenomen teeken: de witte vlag met het roode kruis. Diezelfde vlag mag echter niet op de andere gebouwen worden gesteld.

Wanneer eenig onschendbaar gebouw zoodanig gelegen is, dat het onmogelijk door het artillerievuur gespaard kan worden, geschiedt daarvan tijdig waarschuwing, opdat het. zoo noodig, kunne worden ontruimd.

Van Fransche zijde werd, bij het beleg van Straatsburg, de toren van de domkerk tot observatiepost gebezigd. De Duitschers waren dus in hun recht haar te beschieten.

Bij de heldhaftige verdediging van Mafeking, dat na eene insluiting en onregelmatige beschieting gedurende zeven maanden in Mei-1900 werd ontzet, heeft de Britsche bevelhebber, Kolonel Baden-Powell, naar wordt beweerd, gebruik gemaakt van de overdreven grootmoedigheid der Boeren, om ten westen van het dorp, op het zwakste punt, een afzonderlijk vrouwenkamp in te richten, voorzien van witte vlaggen, waardoor hij van die zijde voor beschieting en aanval werd gevrijwaard.

1) N. Rott. Ct. v. 17 April 1907.

Sluiten