Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onderrichten in stap terug te rijden en gedurende het heen- en terugrijden te laten blazen."

In vroeger tijd gebruikte men veeltijds uitsluitend trompetters als parlementairs, zonder ander geleide. Deze bepaalden zich alsdan tot het overhandigen van depêches. Ten gevolge daarvan spreken de Martens, Vattel e.a. over trompetters, in den zin van parlementairs.

Gedurende den nacht worden geen parlementairs ontvangen. Toen de Franschen, 26 Juni 1672, voor Aardenburg verschenen, liet de vaandrig lieekmaaop den trompetter, die 's nachts de stad kwam opeischen, schieten, omdat — staat in het verhaal van een ooggetuige — „men wist dat het geheel tegen het militair gebruik streed, dat eene stad des nachts werd opgeëischt." ')

Nadeel kan plaats hebben door het opnemen van de wijze waarop de voorpostendienst wordt verricht; door aan het uiterlijk voorkomen der troepen te zien of zij gebrek lijden; welke de geest is der troepen; hoe de toestand is van belegeringsof aanvalswerken, enz. De parlementair wordt dus, om dit te voorkomen, als hij binnen de liniën wordt toegelaten, aan den uitersten voorpost geblinddoekt.

Het nadeel kan bovendien plaats hebben door, in gesprekken, slechte tijdingen te verspreiden.

Een parlementair mag met niemand in gesprek worden toegelaten dan met den bevelhebber van de legermacht of diens chef van den staf of een daartoe in het bijzonder aangewezen officier.

Napoleon I schreef daaromtrent in 1809 aan zijne onderbevelhebbers: „Wij hebben hier niet het gebruik der parlementairs. Gij moet er geen ontvangen. In uw toestand leidt het tot niets. De brieven moeten aan de cavalerie-voorposten worden afgegeven. Voor de uitwisseling van Dodon mag geen enkel Oostenrijker de vedetten keten van Generaal Mo n tbr un overschrijden. Als een Oostenrijksch parlementair (trompette) zich aanmeldt, moet een officier van Generaal Montbrun hem tegemoet gaan; maar geen enkel Fransch officier of soldaat mag met hem spreken, behalve de Generaal Montbrun of de officier, dien deze zal aanwijzen. Dat gesprek moet buiten de lijn der voorposten plaats hebben."

De aanleiding tot dit verbod blijkt uit het volgende gedeelte van Napoleons vroegere correspondentie: „Het zou ', zegt hij, „in een Fransch leger noodig zijn, dat elk geparlementair bij de wet was verboden. Onze soldaten zijn zoo goed. zoo dadelijk gereed tot vriendschap, en onze officieren zoo gemakkelijk te misleiden, dat de vijand ze onophoudelijk om den tuin leidt."

Naar aanleiding van eene vraag van den Zwitserschen kolonel Hammer is op de Bruss. Oonf. beslist, dat de partij,

1) Schel tem a, Geschied• en letterkundig mengelwerk, dl. 5.

Sluiten