Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

terugtrekken, onder belofte, gedurende dezen oorlog niet meer aan den strijd deel te nemen. Generaal von Stiehl e weigerde dit, op grond dat de voorloopige regeering van Frankrijk weinig waarborgen voor het nakomen dezer belofte aanbood.

Een der eischen van Generaal von Stielile was dat ook de officieren de degens en sabels zouden afgeven. Van Fransche zijde werd dit als eene diepe vernedering, een bijna ongehoord feit beschouwd en ernstig op wijziging dezer voorwaarde aangedrongen. Generaal von Stiehle verklaarde, dat de Koning, verontwaardigd, dat verscheidene Fransche officieren vroeger hun woord geschonden hadden, aan het Duitsche leger, hetwelk de verontwaardiging des Konings deelde, eene genoegdoening wilde geven, door voortaan aan de Fransche officieren de gunst, den degen te behouden, te ontzeggen.

Op herhaalden aandrang werd hieromtrent echter nader naaiden Koning te Versailles getelegrapheerd, die op zijn gestrenge uitspraak terugkwam.

g. Waarop bij eene capitulatie moet worden gelet. Ilij, die capituleert, moet in de eerste plaats trachten de strijdkrachten, waarover hij beveelt, voor den dienst van den Staat te behouden, voorts zorgen, dat. door de voorwaarden van overgaaf, geen smet op de eer der wapenen worde gelegd. Hij moeter wel acht op geven dat in zijne capitulatie niet worden begrepen of door de tegenpartij kunnen worden begrepen de strijdkrachten. welke, hoewel onder zijne bevelen gestaan hebbende, op het oogenblik van de overgaaf, door omstandigheden aan zijn onmiddellijk gezag zijn onttrokken en den strijd op zich zelf zouden kunnen voortzetten. ')

Voorts moet hij trachten de meest gunstige voorwaarden voor het lot zijner officieren en manschappen te bedingen ; eindelijk, wanneer eene vesting wordt overgegeven, zal hij voor de belangen der burger bevolking hebben te waken en ook voor die van allen, welke op eenigerlei wijze aan de verdediging hebben deelgenomen.

Ofschoon een enkel precedent geen rechtsregel stelt, kunnen er omstandigheden voorkomen, waarbij het van gewicht is. dat de onderhandelende officier zich dadelijk voor den geest stelle, welke voorwaarden voormaals bij soortgelijke omstandigheden zijn verleend, alsmede dat ieder een duidelijk begrip hebbe van de usantiën en de rechtsgevolgen eener bedongen voorwaarde.

Hoe noodig dit is, zien wij uit de capitulatie van Metz, toen Bazaine, '28 Oct. 1870, bij dagorde aanbeval de wapenen en het materieel niet te beschadigen, omdat, zeide hij,Frankrijk

1) Zoodanige bepaling komt voor in eene Ontwerp-overeenkomst tusschen Spanje en Portugal en de Zuid-Amerikaansche Staten, te vinden in de Bevue de droit int. 1893, blz. 321—337.

Sluiten