Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

bedingen van meerdere krijgseer nimmer kan opwegen tegen de eer van de hardnekkigheid der verdediging en het vertragen van den tijd van overgave.

3°. Gunstige bepalingen ten aanzien van latere uitwisseling, alsmede ten opzichte van het onderhoud en de behandeling gedurende de krijgsgevangenschap en het vervoer der troepen.

4°. Zoodanige bepalingen ten gunste der zieken en gekwetsten, waarvoor de overeenkomst van Genève geen voldoenden waarborg mocht geven.

5°. Dat de niet-strijders — voor zooverre hunne diensten voor de krijgsgevangenen zeiven niet gevorderd worden — vrijen aftocht bekomen.

6°. Bij vrijen aftocht der bezetting de bepalingen tot het waarborgen van den onbelemmerden terugmarsch. 7°. Ten aanzien der burgerij : veiligheid en bescherming van personen en eigendommen ook voor hen, die aan de verdediging hebben deelgenomen; verstrekking van passen aan hen, die verlangen uit te wijken, behoud van ambten, enz.

8*. Bepalingen omtrent de schepen, welke zich in de haven

mochten bevinden.

9U. Dat bij twijfelachtige uitdrukkingen in de capitulatie voorkomende, de uitlegging zal gelden, welke ten voordeele is van den capitulant.

i. Voorwaarden bij verschillende capitulatien bedongen. Daar de oorlogsgebruiken in zooverre invloed op het recht uitoefenen, dat zij. zoolang zij niet met nieuwere en betere begrippen van oorlogsrecht in strijd komen, als regel kunnen gelden en als precedent bij voorkomende gelegenheid worden aangevoerd, worden hier eenige belangrijke capitulatien van de nieuwere oorlogen vermeld, gerangschikt naar de meer of minder groote voordeelen, welke door de overwonnenen zijn bedongen.

1. Het behouden van de ■■strijdkrachten voor den Staat.

a. Vrije aftocht der bezetting met militaire eer (d. i. vliegende vaandels, slaande trom en het spelen der muziek, defileerende voorbij de belegeraars, die, in orde van bataille, het geweer presenteeren, "als eene hulde voor betoonde dapperheid), behoud van wapenen, veldkanonnen, voertuigen en bagage. — Toegestaan bij de capitulatie van Belfort, 15 Febr. 1871.

b. Vrije aftocht der bezetting met behoud van wapenen, veldgeschut en bagage, en vrijheid zich aan te sluiten bij de overige troepen van den Staat. — Toegestaan, voor een gedeelte van het garnizoen, bij de capitulatie van Genua, 4 Mei 1800.

Sluiten