Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

voeren. — Toegestaan bij de capitulatie van Straatsburg, 28 Sept. 1870.

De bedoelde schriftelijke verklaring wordt in de capitulatieakte eenvoudig „Revers" genoemd.

h. De gendarmerie (maréchaiuttée) is vrij en behoudt hare paarden. De meester-werklieden bij de korpsen worden niet als militairen beschouwd maar zijn vrij. — Toegestaan bij de capitulatie van Verdun, 8 Nov. 1870.

c. Geen der verdedigers van de vesting zal wegens deelneming aan de verdediging mogen worden vervolgd. — Toegestaan bij de capitulatie van Verdun (als voren).

De burgers evenmin ter zake hunner staatkundige gevoelens. — Toegestaan bij de capitulatie van Genua, 4 Mei 1800.

Ieder burger>is vrij. met al wat hem toebehoort, de stad te verlaten. Daartoe wordt hem op zijne aanvraag een paspoort verleend voor .... maanden. — Toegestaan bij de capitulatie van Genua (als voren).

d. Aan de stad worden oorlogs-contributiën noch requisities van geld opgelegd.

Personen, eigendommen, burgerlijke en godsdienstige inrichtingen, worden geëerbiedigd.

De troepen zullen zooveel mogelijk in militaire gebouwen worden ondergebracht, uitgenomen bij doormarsch van troepen. — Toegestaan bij de capitulatie van Verdun, 8 Nov. 1870.

e. Alle openbare ambten, gerechtshoven, alsmede het notariaat. blijven gehandhaafd. Vrije uitoefening van handel en industrie wordt gewaarborgd. — Toegestaan bij de capitulatie van Verdun (als voren).

ƒ. Requisities in natura zullen beperkt blijven tot hetgeen tot onderhoud van de troepen der bezetting wordt gevorderd. Zij geschieden uitsluitend door tusschenkomst van het gemeentebestuur. — Toegestaan bij de capitulatie van Chartres, 21 Oct. 1870.

Het gerequireerde wordt aanstonds of uiterlijk bij den vrede, door den Staat betaald, die de requisitie genoot.

Algemeene bepalingen.

Représaille-maatregelen mogen noch tegen de krijgsgevangenen noch tegen de bevolking worden genomen.

Dit is eene zekerheidsvoorwaarde, die, zoolang het nemen van représailles niet als onrecht wordt erkend, met het oog op het bepaalde in art. 7 der proclamatie van Vorst von Schwartzenberg, van 10 Maart 1814, en van de représailles in 1870 tegen de inwoners van Dyon. Gray en Vesoul uitgeoefend, haar gewicht kan verkrijgen.

Sluiten