Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

hebben, niet kunnen worden belet. Binnen kanonschotsafstand daarentegen mag geen enkele wijziging in of een versterken van de stelling des vijand 3 worden toegelaten.

Het dichten van de bres, het verzwaren of herstellen van de borstwering, van schietgaten, geschutstanden enz. is dus niet geoorloofd. Evenmin mag de aanvaller batterijen opwerpen of bewapenen, aan de naderingen doen arbeiden en binnen kanonschotsafstand werken oprichten, welke uit den aard der zaak een offensief karakter dragen.

In 18Ü0 en 1831 zijn door Generaal Chassé en door de Nederlandsche regeering herhaaldelijk ernstige klachten bij de Londensche Conferentie ingezonden, dat de Belgen, ongeacht de wapenstilstand, bij Antwerpen het fort St. Marie versterkten en aan andere aanvalswerken op de Scheldeoevers arbeidden, als ook Maastricht trachtten af te sluiten. *)

Daarentegen is het opwerpen van barricaden, het in staat van verdediging stellen van het inwendige van eene vesting, zoo dit buiten het gezichtsveld des vijands en het bereik va 11 diens direct schot plaats heeft, niet met het oorlogsrecht in strijd.

Art. 39.

Het hangt van do contracteerende partijen af om in de bepalingen van don wapenstilstand, hot verkeer vast te stollen, dat op het oorlogstooneel zal mogen plaats hebben met do bevolkingen en tussehen hen.

Gedurende den wapenstilstand kan aan de bewoners van de bezette landstreek, naar omstandigheden, vrij of beperkt verkeer, van of naar 's vijands zijde, toegelaten of wel alle verkeer ontzegd worden.

De conventie dient daaromtrent bepalingen te bevatten. Is dit niet geschied, dan kan als regel, ook bij stilzwijgende overeenkomst, gelden, dat bij eene wapenschorsing, die slechts korten tijd duurt, alle verkeer van en naar 's vijands zijde verboden blijft. Een wapenstilstand van langen duur is echter reeds een overgangstoestand tot den vrede; vandaar dat daarbij het wederkeerig overschrijden der demarcatielijnen door de burgerbevolking kan worden toegelaten. Wanneer een wapenstilstand voor geruimen tijd wordt gesloten tussehen oorlogspartijen, wier legers in elkanders onmiddellijke nabijheid blijven, b.v. bij eene ingesloten vesting, zal, in den regel, slechts een beperkt verkeer met voorzorgsmaatregelen worden toegelaten (art. 10 van den wapenstilstand van Parijs, 28 Jan. 1871).

1) Den Beer Poortugaeï, 1831, De Tiendacigsche Veldtocht, 1906 bl. 122-127, bl. 377, 379—383.

Sluiten