Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

aan de oorlog*m>cratie>< van art. 22a voor verschillende uitlegging vatbaar zijn — de Duitsche delegatie eene specificatie onmogelijk acht. Als men wil omschrijven welke daden volgens art. 22a zouden verboden zijn, zooals art. 44a het onderneemt, loopt men gevaar óf de vrijheid der militaire daden bovenmatig te beperken, öf alle daden die niet door de ( onferentie uitdrukkelijk zijn verboden, als geoorloofd te beschouwen. De Duitsche Delegatie wil noch het een noch het andere. In geenen deele kon zij eene uitlegging aannemen, welke, in de practijk, belangrijk de humanitaire en beschavende gedachte zou kunnen verzwakken, welke bij het voorstellen van art. 22a heeft voorgezeten."

De Oostenrijk Hongaarsche Delegatie verklaarde daarop dat zij art. 44a niet kon aannemen, omdat zij art. 22a had aangenomen op voorwaarde dat art. 44 zou behouden blijven.

De Delegaties van Rusland, Rumenië, Bulgarije en.. Montenegro legden daarop de volgende identieke verklaring af: „Aangenomen hebbende het nieuwe art, 22a, voorgesteld door de Duitsche Delegatie ter vervanging van art. 44 van het Reglement van 1899, maakt zij reserves ten aanzien van de dactie van het nieuw artikel 44a." .

De Japansche Afgevaardigden reserveerden hunne beslissing totdat zij gezien zouden hebben welke Mogendheden er voor waren en welke meerderheid het artikel zou hebben verkregen.

Alle andere Staten hebben het voorgestelde artikel onvoorwaardelijk aangenomen.

Voor het vorderen van persoonlijke diensten, zelfs tegen betaling, zijn grenzen.

Die zijn, dat daartoe bc/iaalde oorlogziwodzaak besta, dat het niet diensten of' handelingen van daadwerkelijke vijaruhehap zijn, en dat zij buiten het bereik van het vijandelijk kanonschot plaats hebben Het pressen van gidsen en van voerlieden bij het requireeren van spandiensten wordt door de bepaling van artikel 44 niet belet, hetgeen door den Duitschen Gedelegeerde ter Vredes Conferentie, Kolonel von Gross von Schwarzhoff, in de zitting van den lsten Juni 1899, werd geconstateerd.

In den Duitsch-Franschen oorlog van 1870—71 heelt het pressen van arbeiders tot militaire doeleinden plaats gehad. Voor het herstel der voor de Duitschers hoogst belangrijke spoorwegbrug bij Fontenay, die door de franctireurs was vernield, werden 500 arbeiders gerequireerd. Uit de orders van den Duitschen Prefect, van het departement van de Meurthe, van 23 en 24 Jan. 1871, blijkt onder welke gestrenge bedreigingen zulks geschiedde. Voor goed- en spoedwerk moeten vrijwillige, geen gedwongen arbeiders worden gebezigd. Zoo

Sluiten