Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

werden tot tien spoedbouw van den spoorweg van liemilly naar Pont-a-Mousson, 14 Aug. 1870 begonnen en 23 d a.v. geëindigd, 5000 bergwerkers uit Saarbrücken ontboden. Daarentegen werden, na de overwinning, die de Franschen bij ('oulviiers hadden behaald, de bewoners der landstreek gedwongen, met al het voorhanden personeel en materieel, de talrijke coupures, welke in de wegen waren gemaakt en den marseh van de Duitsche troepen zeer belemmerden, te dichten •).

Geheel anders is het pressen van burgers tot het doen arbeiden aan aanvals- of verdedigingswerken voor eene belegerde vesting, of tot het aanleggen van veldwerken nabij den vijand, op een terrein waar men slag wil leveren. Dit is in strijd mot de beginselen van het volkenrecht; want daarbij stelt men den burger bloot aan het vuur van eigen landslieden; men brengt den gepreste met hen in conflict, als deze een schansarbeid willen beletten of vernielen, en brengt hem tevens in verzoeking bij een uitval zijne landslieden te helpen, waardoor hij als rebel doodschuldig wordt.

Art. 45.

Het is verboden do bevolking van een bezet gebied te noodzaken trouw te zweren aan de vijandelijke mogendheid.

Art. 46.

De eer en de rechten van het gezin, het leven der personen en de bijzondere oigendom, alsmede de godsdienstige overtuigingen en do uitoefening van de eerediensten mooten worden geëerbiedigd.

Do bijzondere eigendom kan niet worden verbeurd verklaard.

In de zitting van den lsten Juni 189'J der Vredes-Conferentie wenschte de Duitsche Gedelegeerde, Kolonel von Gross von Schwarzhoff, achter de 1ste alinea gevoegd te hebben : „voor zooveel de oorlogsnoodzaak dit toelaatomdat, volgens hem, de oorlogvoerende het recht moet hebben een particulier te kunnen dwingen, zelfs onder bedreiging met den dood.

Die bijvoeging is niet aangenomen, omdat men als een juridisch beginsel de vernietiging van de individueele rechten niet kon toelaten, ofschoon als het geval er toe leidt, men er soms de toevlucht toe neemt. Door eene twijfelachtige verklaring wilde men althans het beginsel niet op losse schroeven plaatsen.

De uitgestrekte hoeven van de heeren Fisher en Wessels,

1) Von Hartm.inn, Kritische Versuche, 11, S. 62.

Sluiten