Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

niet in nutura geleverde requisities, is men nog zoover niet gekomen.

Intusschen is men door de Vredes-Conferentie ook ten aanzien van dit punt toch een stap — zij liet ook een kleine — vooruitgekomen. In art. 41 der Brusselsche Conferentie ontbreekt toch de beperking voorkomende aan liet slot, welke althans nu verbiedt dat oorlogsschattingen worden aangewend om zich te verrijken.

Het heffen van oorlogsschatting, geldcontributiën, was nog gedurende de Napoleontische oorlogen een onbetwistbaar gebruik. Alle vroegere schrijvers erkenden het als wettig. Thans niet meer. B1 untsch 1 i (§ 654) en Dahn veroordeelen het ten stelligste. De laatste zegt: „Het heffen van geldcontributiën, onder bedreiging van platschieten of plundering (brandschatting) van bezette steden of landstreken, wordt door het modern volkenrecht niet meer toegelaten." Hij laat er echter op volgen: „Met recht begrenst men de geldcontributiën — behalve die, welke als straf zijn opgelegd — tot de gevallen van geheele of gedeeltelijke vervanging der dikwerf niet op te brengen leveringen in natura tegen geld."

Dat gevoelen wordt door de Duitsche aanvoerders gedeeld. Bewijs daarvoor levert punt 4 der proclamatie van 1870, waar wel niet van oorlogsschatting, maar toch reeds van schadeloosstelling in geld voor niet te leveren requisitie in natura sprake is. Ter Bruss. Conf. vond dit beginsel groote tegenkanting, vooral bij de afgevaardigden Lambermont (België), Van Lansberge (Nederland), II am m er (Zwitserland). — Generaal von Voigt-Rhetz lichtte de bedoeling er van toe ').

Schrijvers gevoelen, dat oorlogsschattingen alleen te rechtvaardigen zijn, wanneer zij later in mindering komen van de oorlogskosten, bij den vrede te betalen, wordt bevestigd in het Fransche voorschrift, waar wij blz. 128 lezen: ,,La guerre pouvant ctre coimdéré comme mie «orte de proch d'oil rc#*ort le droit du vainqueur, il cxt naturel que le vairwu en xupporle le* fruit; on est arrivé, par suite, a regarder le-t coatribution» comme mi prélévement anticipê que l'occupant exerce sur le montant de cc* frais."

De omvang der oorlogsschatting mag nimmer drukkend zijn voor de bevolking, die haar dragen moet.

Een besluit van het Duitsch gouvernement van Rheims regelde de oorlogscontributie aldaar voor 1871 volgenderwijze : De Fransche belastingen werden vervangen door één enkele

1) Actes, p. 186.

Sluiten