Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij aan cle voorwerpen van kunst geen hand hebben geslagen. I)e galerijen van Versailles en Fontainebleau zijn, nadat zij maanden lang in handen der Duitschers waren geweest, onaangeroerd gebleven.

Buit (vaandels, kanonnen, munitie, geweren, in het algemeen alle oorlogstuig en krijgskassen) mag nimmer zich toeëigenen hij die den buit maakte, doch moet den bevelhebber worden opgebracht, om aan den Staat te worden uitgeleverd.

De Staat bepaalt gewoonlijk eene premie voor den aangebrachten buit, of kent vrijwillig een zeker aandeel in den buit als belooning toe aan het troepenkorps of den militair, die hem behaalde. De verdeeling van deze buitpremie geschiedt alsdan volgens vastgestelde regelen naar rang.

Vooral bij buit geldt de rechtsregel: En fait de meubles possession vant titre.

Het is aan militairen niet geoorloofd het geld en de kleinoodiën van door hen overwonnen vijanden als oorlogsbuit te nemen. Aan hen wordt soms, bij uitzondering, toegestaan, hetgeen tot de oorlogsuitrusting van de gevangenen behoort, als paarden, veldflesschen of ander veldéquipement, zich toe te eigenen.

In nood is het een recht; ook als zegeteeken en herinnering aan eene bijzondere daad: de gevangenneming van een hoog bevelhebber of beroemd persoon b.v., wiens sabel of pistool men bewaart. De Denen b.v. hebben in 1S64 aan krijgsgevangen Pruisische officieren de paarden doen teruggeven, welke die officieren verklaarden, dat privaat eigendom waren.

Tot nu toe berust deze quaestie op convenances en regelen van courtoisie. Generaal von Moltke stond, op verzoek van Generaal von Wimpffen 3 Sept. 1870, aan dezen en de officieren van diens gevolg toe, de paarden, die hun bijzonder eigendom waren, in krijgsgevangenschap mede te nemen.

Sluiten