Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

opnieuw kunnen deelnemen aan de krijgsverrichtingen. Deze zal dezelfde plichten hebben ten aanzien van de gewonden of zieken van het andere leger, die hem toevertrouwd mochten zijn.

Men houde het facultatieve in het oog.

Wanneer beschouwd kan worden, dat transporten van zieken en gewonden, langs de spoorwegen over neutraal gebied, de operatiën van eene der oorlogspartijen begunstigen, behoort het gebruik van dat gebied tot zoodanige transporten te worden ontzegd l). In de Eerste Haagsche Vredes-conferentie zeide de Fransche Gedelegeerde, Generaal Mo unier, dat hij er de voorkeur aan gaf om eiken doortocht van zieken en gewonden over onzijdig gebied te verbieden, met het oog op den indirecten dienst, welke aan een der oorlogvoerenden door de evacuatie zijner zieken en gewonden kon worden verleend. Men was het eens dat indien de onzijdige Staat het uit een menschlievend oogpunt toestond, deze wel zeker moest zijn het met volkomen onpartijdigheid te doen.

Art. 00.

Het Verdrag van Genève is toepasselijk op de zieken en gewonden, die op neutraal grondgebied zijn geïnterneerd.

Als nieuw artikel omtrent de schadevergoeding, wegens schending van het Reglement betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land, is in de Tweede Vredesconferentie aangenomen:

De Oorlogspartij, die de bepalingen van dit Reglement schendt, is gehouden, zoo er schade geleden is, die te vergoeden. Zij is verantwoordelijk voor alle handelingen, welke door personen, die deel uitmaken van hare strijdkrachten, worden gepleegd.

1) Zie over de transporten Duitsche en Fransche gekwetsten, die in Aug. 1870, over een gedeelte van het onzijdig gebied van Luxemburg en België werden vervoerd: den Beer Poort ugael, Oorlogsrecht, 2de uitg., blz. 474.

Sluiten