Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de se retirer aura a -pourvoir, autant qtte les chronstances militaires le permettront, a la protection et au traitemeat des blessés et malade« laissés en arrière.' Daartegen heeft Schrijver dezes zich verzet. Het woord pourvoir (voorzien! is van uitgebreide strekking, zou alle geneeskundige hulp doen neerkomen op de partij, welke aftrekt en elke verplichting van de andere partij tot verzorging der achtergelatenen buitensluiten. Thans,

nu aangenomen is „laisser a arec eux pour contribuer

a les soigner," is de zoo gewenschte medewerking van beide partijen gewaarborgd, welke bovendien in het rapport der commissie van redactie, bl. 10, duidelijk is bevestigd.

Art. 2.

Onder voorbehoud dat aan hen, krachtens het voorgaand artikel, de verzorging worde verstrekt, zijn de gewonden of zieken van een leger, die in de macht van den anderen oorlogvoerenden zijn gevallen, krijgsgevangenen, en zijn de algemeens regels van het volkenrecht betreffende de krijgsgevangenen op hen van toepassing.

Deze regels zijn te vinden in Hoofdstuk II van het Reglement betreffende de wetten en gebruiken van den oorlog te land, vastgesteld bij Verdrag, in de Eerste Haagsche \ redesconferentie van 1899. ')

Echter blijven de oorlogvoerenden vrij om onderling, ten aanzien van de gewonde en zieke gevangenen zoodanige uitzondering of gunstige bepalingen te maken, als zij nuttig zullen oordeelen; met name zullen zij de bevoegdheid hebben overeen te komen: om aan elkander, na een gevecht, wederkeerig de gewonden, die op het slagveld zijn gelaten, over te geven;

om, de gewonden of zieken, die zij niet krijgsgevangen willen houden, na hen in vervoerbaren staat te hebben gebracht of na genezing, terug te zenden naar hun land;

om, met toestemming van een onzijdigen Staat aan dezen de gewonden of zieken van de tegenpartij over te geven, onder verplichting van den onzijdigen Staat hen tot het einde der vijandelijkheden te interneeren.

li Kortheidshalve zal dit reglement hier vooiLaan genoemd worden: Haagsch Reglement van 1S99.

Sluiten