Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

de gewonden en zieken welke zich in hunne macht bevinden.

Zij zullen alle voorwerpen van persoonlijk gebruik, waarden, brieven, enz., welke op de slagvelden zijn gevonden of van de gewonden of zieken, die in de geneeskundige inrichtingen en formaties zijn gestorven, verzamelen, om ze door de autoriteiten van hun land aan de belanghebbenden te doen toekomen.

Art. 5.

De militaire autoriteit zal een beroep kunnen doen op den menschlievenden ijver van de inwoners om, onder hare controle, gewonden of zieken van de legers op te nemen en te verzorgen, door aan hen, die aan dat beroep gevolg hebben gegeven, eene bijzondere bescherming en zekere vrijdommen te verleenen.

Dit art. vervangt art. 5 der Conventie van 1864, dat tot misbruiken aanleiding heeft gegeven en in de practijk ononuitvoerbaar was.

Hoofdstuk II. Van dis Geneeskundige Formaties en Inrichtingen.

De woorden ambulances en hospitalen in Art. 2 der Conventie van 1864 hebben tot bezwaren geleid, welke het •>'u' der additioneele artikelen van 1868 niet voldoende had opgeheven.

De hier gebezigde uitdrukkingen geneeskundige formaties en inrichtingen (formations et établissement* sanitaires) geven aanleiding en hebben ook in de conferentiën aanleiding gegeven tot beschouwingen. Toelichting schijnt dus noodig.

De verschillende wijzen, waarop de legers hunne ambulances in eerste en tweede linie en hunne beweeg- of verplaatsbare veldhospitalen hebben ingericht en bestempeld, deden naar een term zoeken, waaronder allen waren te begrijpen.

In de zitting van 15 Juni 1906 verklaarde de eerste gedelegeerde van Duitschland, Generaal-Majoor von Man te u ff el, dat het was „prêférable de ne pas énumerer en détail les ambulances, les hópitaux etc. mais d'employer une expression plus générale qui comprendrait toutes les formations différente8. Eerst was door de Fransche delegatie (zitting van 18 Juni) voorgesteld voor de Artt. 1 en 4 der Conventie van 18(54 te lezen:

Sluiten