Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Deze beperking is weggelaten, omdat de vijand daardoor zich zon kunnen meester maken van eene ambulance, die tijdelijk zonder zieken of gewonden op marsch was naar een of ander legergedeelte.

Art. 7.

Ue bescherming verschuldigd aan de geneeskundige formaties en inrichtingen houdt op indien men er gebruik van maakt om handelingen te plegen, welke den vijand nadeelig zijn.

Bescherming van alle geneeskundige formaties en inrichtingen staat als algemeene regel op den voorgrond. Het spreekt echter vanzelf dat zulke formaties nimmer voor de militane operaties eene belemmering mogen zijn, door zich b.v. in of nabij de gevechtsliniën op te stellen. Doen zij dat, <lan nemen zij ook de treurige gevolgen voor hunne rekening. Dat den 18*e" Aug. 1870 de kerk en het kasteel van St. Privat, en het zuidelijk ervan gelegen Montigny, alle vol gewonden, door de Duitschers onder een hevig granaatvuur werden genomen. mag hen in genen deele tot verwijt strekken. De schuld lag aan de ontoereikende en ondoordachte handelingen der Fransche geneeskundigen, die in het kasteel en elders in gebouwen welke tot steunpunten dienden der Fransche stelling, eene ambulance inrichtten. Oorlogsnoodzaak primeert.

Art. 8.

Zullen niet beschouwd worden als van nature dat daardoor aan eene geneeskundige formatie of inrichting worde onthouden de bescherming welke haar bij art. 6 is verzekerd:

lo. het feit, dat het personeel van de formatie of van de inrichting gewapend is en dat het van zijne wapens tot eigen verdediging of tot die van zijn zieken en gewonden gebruik maakt;

2o. het feit, dat bij gebrek aan gewapende ziekenverplegers, de formatie bewaakt wordt door een piket of schildwachten, voorzien van een regelmatige opdracht;

3o. het feit, dat in de formatie wapens en patronen gevonden worden, afkomstig van de gewonden, welke nog niet bij den bevoegden dienst zijn ingeleverd.

Sluiten