Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Hoofdstuk III. Van het Personeel.

Art. 9.

Het personeel, dat uitsluitend belast is met het opnemen, het transport en de behandeling der gewonden en zieken, alsmede aan do administratie der geneeskundige formaties en inrichtingen, de aalmoezeniers aan de legers verbonden, zullen onder alle omstandigheden geëerbiedigd en beschermd worden; wanneer zij in handen van den vijand vallen, zullen zij niet als krijgsgevangenen worden behandeld.

Dez9 bepalingen zijn van toepassing op het personeel, dat bij de geneeskundige formaties en inrichtingen, in het geval bedoeld bij art. No 2, de wacht heeft.

Op het woord uitsluitend (exclusivement) dient gelet. In 't Fransche leger zijn „brancardiers'' soldaten, die hoewel op offioieele wijze, slecht* bij gelegenheid belast worden met het opnemen van gewonden van het slagveld, maar als strijders optreden, indien zij niet als gewondendragers dienst doen.

Soortgelijken vallen niet in de termen van dit art. 9.

De beperking van art. 2 der Conventie van 1864 lorsqv'il fonctionnera, et tant qu'il restera des blessés a relever ou h secourirv is vervallen.

Art. 10.

Met het personeel in het vorig artikel bedoeld wordt gelijkgesteld het personeel der Vrijwillige hulp-vereenigingen, welke door hunne regeering behoorlijk erkend en gemachtigd zijn, dat in de geneeskundige iormaties en inrichtingen van de legers gebruikt zal worden, onder voorbehoud dat gezegd personeel onderworpen zal zijn aan de militaire wetten en reglementen.

Iedere Staat moet aan den anderen, hetzij reeds in vredestijd, hetzij bij de opening of in den loop der vijandelijkheden, in elk geval, alvorens er bepaald gebruik van gemaakt wordt, de namen opgeven van de Vereeaigingen welke hij machtiging heeft verleend, onder zijne verantwoordelijkheid aan den geneeskundigen dienst van zijne legers, hulp te verleenen.

Sluiten