Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Zelfs als zij de door het leger bezette landstreek met depêches voor den vijand heimelijk beproeven door te trekken, of de voorposten trachten door te sluipen, worden zij niet met oorlogsverraders gelijkgesteld, maar wel door den krijgsraad naar omstandigheden gestraft.

6. Bestraften van krijgsgevangenen. Krijgsgevangenen zijn niet onschendbaar. Zij kunnen wegens commune of militaire delicten, vóór of tijdens hunne gevangenschap bedreven, voor de rechtbanken van den Staat, die hen gevangen heeft, worden getrokken. Die Staat behoort echter hunne zaak naar de algemeene regelen van het recht, aldaar van kracht, te doen onderzoeken en bestraffen ') (§ XXI Russ. voorstel; art. 28, lste alinea, Bruss. Conf.; blz. 7<> Fr. manuel; § 62 Handl. v.h. Inst.).

7. Uitwisseling van krijgsgevangenen. Krijgsgevangenen zijn straf- noch zekerheidsgevangenen en mogen slechts zoolang de oorlog duurt in gevangenschap blijven. Tenzij zij zich middelerwijl door het plegen van vergrijpen strafschuldig hebben gemaakt, moet hun bij den vrede de vrijheid worden hergeven (§ XXV Russ. voorstel: Considerans blz. 20 Handl. Inst.; art. 56 Amerik. Instructie).

Zij kunnen ook gedurende den oorlog uitgewisseld worden. Dit geschiedt alsdan naar goedvinden bij conventie of cartel.

Zijn tevoren geen bepalingen gemaakt, of bij twijfel omtrent de bedoeling, dan wordt bij de uitwisseling liet beginsel van gelijkstelling aangenomen, man voor man en rang voor rang. Verschil van wapensoort komt niet in aanmerking, evenmin of de gevangenen tot het staande leger, de linie, schutterij of landweer behooren; wel de staat van hun gezondheid. Zieken en gewonden worden slechts tegen een gelijk getal zieken en gewonden ingewisseld, de overige in mindere verhouding 2).

\ oor de gevangenen van hoogeren rang dan de andere partij kan tegenstellen, wordt een vooraf te bepalen getal krijgsgevangenen van minderen rang uitgewisseld.

1) D a h n , S. 10.

2) Dahn, S. 12. — Bluntschli, 5 101.

Sluiten