Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

mar ck schreef 19 Nov. 1870 '), in eene nota aan den Orezant der Vereenigde Staten: „Ik maak van de gelegenheid gebruik u te waarschuwen, dat verscheidene ballons, van l anjs verzonden, in onze handen zijn gevallen en dat de personen die haar bemanden, volgens de krijgswetten zullen worden gevonnisd. Ik verzoek u dit aan de Fransche Regeering mede te deelen en daarbij te voegen dat zij, die van dien weg gebruik zullen maken, om onze liniën zonder machtiging te overschrijden, of om briefwisseling ten nadeele van onze troepen te onderhouden zich, zoo zij in onze macht vallen, aan dezelfde behandeling blootstellen, als hen treft, che soortgelijke pogingen langs den gewonen weg doen.

In het eerste nommer der Jahrb'ucher fur die deuUrhcArme und Marine bespreekt Professor Dahn de luchtvaart. Ook hij vindt daarin eenige, ofschoon geringe overeenkomst met het doorsluipen en insluipen van de liniën der legers, dat aan spionneeren doet denken. Meer toepasselijk acht hij de bepaling van verrader, vooral volgens de Amerikaansche krijgsartikelen.

Bij het onderzoek of een feit dat van een spion is, behoort (Bluntschli § 629) op wijze en doel te worden gelet. De wijze moet zijn: heimelijk, onder vermomming of met bedriegeliik voorgeven; het doel: berichten inwinnen om die den vijand mede te deelen. Het door Dahn bedoelde art. 90 van de Amerikaansche instructiën, betreffend krijgsverraad, luidt. , Een verrader volgens het oorlogsrecht, of een krijgsverrader. Is een persoon in eene plaats of district onder de oorlogswet, die, zonder machtiging van den militairen bevelhebber, den vijand eenigerlei inlichtingen geeft of gemeenschap met hem

onderhoudt." , . . ,

De wijze — hier de tijd - der luchtvaart kan geschieden bij klaarlichten dag en helder weer, des daags bij mistig weer en bij nacht. Bij dag en heldere lucht heeft de vaart openlijk, ten aanschouwen van ieder, plaats. Lr is beweerd, dat bij mist en donkeren nacht het heimelijke aanwezig was. Hoog boven een vijandelijk kamp zwevende, kan bij mist of bij de duisternis van den nacht niets worden bespeurd. Verspieden is dus onmogelijk. Niet om heimelijk te zien, maar om zelf niet gezien te worden, wordt die tijd soms gekozen. In geen geval is hier dus het heimelijke oï slinksche aanwezig, dat het eigenaardig karakter uitmaakt van poging tot verspieden. Bovendien — indien men aan de letter der bepaling blijft hechten gaat de ballon niet door of in, maar over de liniën van het leger heen.

Het doel der luchtvaart kan zijn: ... . ,

a. eene belegerde vesting te verlaten, uitsluitend om zien aan de gevaren van bombardement, uithongering, epidemie, te onttrckkGü *

b. voor een hooggeplaatst militair of staatsman de \ enting

]) Journal officiel, 25 Nov. 1870.

Sluiten