Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

alsdan als repressief middel, eene geldboete op te leggen, waarvan het bedrag evenredig worde bepaald aan het ernstige of den omvang van het gepleegde teit. Wordt die boete betaald, dan moet ook de kampong of de landstreek vast kunnen rekenen op bescherming van onze troepen, vaak tegen de nog omzwervende benden harer eigen vroegere partijgenooten, anders weten de bewoners niet aan wie zich te honden en plaatst men ze tusschen twee vuren. Zonder wezenlijke bescherming verwondere men zich niet, diezelfde bevolking daarna, dikwerf nood gedwongen, tot de partij van den opstand of het verzet te zien terugkeeren.

Het opleggen van boeten is in de laatste oorlogen in onzen Indischen Archipel gebleken een voortreffelijke maatregel

te zi.in- . i ir i

I>e tuchtiging van de schuldigen kan, indien de politieke omstandigheden en de aard van het feit het toelaten, ook door het betalen van een geldsom worden afgekocht. De Atjeher kent eene soort afkoopsom, waarmede plundering of brandschatting, welke volgens zijn volksbegrip tot het recht van den overwinnaar behooren, worden afgekocht.

Het storten van een waarborgsom werd door Generaal van der Hevden meermalen als preventief middel toegepast. Een kampong of landstreek moest als waarborg voor hare goede gezindheid eene zekere som gelds storten, welke zij, na verloop van eenigen tijd, indien de goede gezindheid was gebleken, terug ontving. Zulk een maatregel kan uitmuntend werken, mits de bevolkingen uit ondervinding of uit traditie vast overtuigd zijn van onze goede trouw, welke nooit geschokt mag worden door om futiele redenen, chicanes ol om lichte vergrijpen van enkelen, de teruggave van de afkoopsom niet te doen plaats hebben.

c. Het onthoofden van 1 ij k e n.

Men heeft gemeend, als uitzondering op het hoofdbeginsel te mogen stellen en in den eersten Atjeh-oorlog is dat ook soms geschied, dat gesneuvelde vijanden, vóór ze werden begraven, konden worden onthoofd. Geenszins geschiedde zulks

Sluiten