Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

uit eene willekeurige en wreede lust om de lijken van bevallen vijanden te verminken of uit weerwraak. Hooglijk

zou dat af te keuren en zelfs te bestraffen zijn geweest, maar he geschiedde uit misverstand, uit een verkeerde opvatting welke men dezerzijds had van het Mahomedaansch geloof' Men dacht dat een Mahomedaan, wiens hoofd van den romp was gescheiden — volgens zijn leer - niet de hemelsche vreugde en geneugten deelachtig kon worden, welke hem den dood vindende in den strijd tegen de ongeloovigen, zijn' toegezegd; dat dit derhalve zijn fanatismus zou breken en dat dit middel, waarbij aan de levenden niets werd misdaan derhalve zou kunnen strekken om het einde van den oorlo* te verhaasten en eene menigte menschenlevens te sparen.

Het is mtusschen gebleken dat die meening berust op eene dwaling waardoor ook Schrijver dezes er toe gekomen is om, ot zijn leedwezen, m zijn vorig werk ') eene handeling goed te keuren, welke afkeuring verdient. Die dwaling is hem opbleken in de vergadering van de Yereeniging ter beoefening van de Krijgswetenschap van 27 Februari 1905, in welke Majoor N y pe 1 s duidelijk heeft aangetoond dat het er, volgens den Koran, niets toe doet om voor den Mahomedaan de heerlijkheden van het paradijs te beërven of zijn hoofd al of met op den romp zit. Allah, die oppermachtig en wijs is, ïeeit de macht dat hoofd weder met den romp te vereenigen. 2) aarmede vervalt vanzelf het eenig argument dat voor de onthoofding was aan te voeren, zoo als door S. toen dadelijk is erkend. Die daad moet derhalve beslist worden afgekeurd.

d. Gewonde n.

Als zij ongewapend of ontwapend in onze handen vallen nebben zij recht op onze bescherming.

Vóór en bij het ontwapenen is tegenover den gewonden inlander behoedzaamheid noodzakelijk. Niet zelden is deze alsdan nog gevaarlijk en dwingt eigen lijfsbehoud om den gewonde, tijdens een gevecht, verder onschadelijk te maken.

1) Oorlogs- en Neutraliteitsrecht, 1900, bi. 26.

2) Xy pels in Krijgswetenschap, 1905, bl. 48.

Sluiten