Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Buitenlandsche Zaken, namens den Souverein van dien Staat, Koning Leopoldvan België, aan alle Mogendheden afgelegd, „dat in overeenstemming met art. 10 van de Algemeene akte der Conferentie van Berlijn de Onafhankelijke Congo-Staat zich hierbij altijddurend onzijdig verklaart, dat hij vordert de voordeelen bij het 3de hoofdstuk van die akte gewaarborgd en tevens op zich neemt de plichten, welke de onzijdigheid medebrengt " Deze onzijdigheid is niet gewaarborgd

Een Staat is of oorlogspartij óf neutraal, een middentoestand bestaat niet.

Het recht kent slechts eene volledige neutraliteit, d. w. z. eene van onpartijdige onthouding. Schrijvers van de eerste helft der vorige eeuw als Heffter (§146), Hflbner (I, p. 33) en Bluntschli (§ 759) erkenden nog eene soort: neutralité incomplète ou limitê, n.m. wanneer door een Staat met een anderen Staat, alvorens diens oorlog met een derde Mogendheid voorzien was, bij tractaat, eene beperkte hulp en ondeisteuning of zekere voorrechten, b.v. transport van troepen en oorlogsmaterieel over zijn grondgebied ware bedongen.

Schrijver dezes heeft in zijn werk Het Oorlogsrecht, 2le uitgave, 1882, blz. 432 uiteengezet dat zulks in strijd is met de algemeene beginselen van het Volkenrecht.

Thans wordt zijn gevoelen ook door anderen, o. a. Prof. von Bar (zie de Natron, April 1900) en Kleen1) gedeeld. Zulk eene bepaling zou in eigenlijken zin beteekenen dat men zich te voren verbindt zich niet te onthouden, dus de onzijdigheid te schenden. Een derde heeft zich aan zoodanige overeenkomst, aangegaan in strijd met algemeen volkenrechtelijke begrippen, niet te storen. (Zie verder de Beirazaak.)

De politiek ziet echter onderscheid in eene volstrekte en in eene afwachtende, in eene gewapende en in eene beschermende neutraliteit.

De volstrekte is die, welke een Staat aanneemt, die besluit, zoolang de oorlog duurt, zich buiten den strijd te houden, mits zijne neutraliteit geëerbiedigd blijve.

De afwachtende is die, waarbij de Staat verklaart zich

1) Kleen, Lois et usages de la neutralité, Paris 1898.

Sluiten