Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

Voorzien van voldoende volmachten zijn de voormelde gemachtigden overeengekomen zich te verstaan nopens de middelen om dat doel te bereiken, en, het eens geworden zijnde, hebben zij de hier volgende plechtige verklaring vastgesteld:

1°. De Kaapvaart is en blijft afgeschaft;

2°. De onzijdige vlag dekt de vijandelijke lading, met uitzondering van oorlogscontrabande;

3°. De onzijdige lading is, met uitzondèring van oorlogscontrabande, onder vijandelijke vlag niet te nemen;

4°. De blokkade moet, om verplichtend te zijn, feitelijk wezen, dat wil zeggen, door eene voldoende macht gehandhaafd, om de nadering van het vijandelijk kustgebied inderdaad te ontzeggen.

De regeeringen van de ondergeteekende gevolmachtigden verbinden zich deze verklaring ter kennis te brengen van de Staten, die niet geroepen zijn geweest aan het Congres van Parijs deel te nemen en hen uit te noodigen, daarbij toe te treden.

Overtuigd dat de grondbeginselen, die zij aankondigen, niet anders dan met dankbaarheid door de geheele wereld kunnen worden ontvangen, twijfelen de ondergeteekende gevolmachtigden niet, of de pogingen van hunne regeeringen om de aanneming daarvan algemeen te doen worden, zullen met een goeden uitslag worden bekroond.

De tegenwoordige verklaring is en zal niet verplichtend zijn dan tusschen de Mogendheden, die daartoe zijn toegetreden.

(Volgen de handteekeningen van de Gevolmachtigden van Frankrijk, Oostenrijk, Groot-Britannië, Pruisen, Rusland, Sardinië en Turkije).

In Groot-Britannië ging, toen deze verklaring bekend werd, een storm van verontwaardiging en verwijt tegen hare regeering op. Men hoopte alleen dat, omdat het beginsel in eene verklaring en niet in een tractaat was aangenomen, het voor de toekomst minder zou binden.

Phillimore, die het derde deel van zijn omvangrijk en

Sluiten