Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

geschat op 5 millioen dollars, die der indirecte was veel grooter, doch niet te berekenen. Eindelijk werd de A labama den 11den Juni 1864 nabij de reede van Cherbourg, door den veel krachtiger Kearsage van de Noordelijke Staten, na een verwoed gevecht, in den grond geschoten.

Behalve de Alabama hadden ook de Florida en de Shenandoah, daartoe door de Engelschen in staat gesteld, aan den handel der Noord-Amerikanen groote schade toegebracht.

De gespannen toestand tusschen Groot-Britannië en de \ ereenigde Staten bleef langen tijd aanhouden en dreigde op een oorlog te zullen uitloopen, tot deze nog tijdig werd voorkomen doordat, op voorstel van Groot-Britannië, tien Commissarissen, gelijkelijk uit beide landen genomen, den 8sten Mei 1871 te Washington bijeenkwamen en een tractaat sloten, waarbij het onderzoek naar het oordeel over de Amerikaansche reclames werd onderworpen aan een scheidsgerecht, samengesteld uit vijf rechters, die te Genève zouden bijeenkomen.

In dat tractaat stelde artikel VI drie regels om tot basis te strekken van de beslissing der scheidsrechters.

Het artikel luidde:

„Bij de beslissing over de vragen, welke hun zullen worden onderworpen, zullen de scheidsrechters geleid worden door de drie volgende regelen, welke de Hooge Contracteerende Partijen overeengekomen zijn aan te nemen als die, welke moeten worden toegepast op de zaak en door de beginselen van het volkenrecht welke erop niet onvereenigbaar zouden zijn en welke de arbiters mochten oordeelen van toepassing te zijn.

„Regels:

„Eene regeering is gehouden:

„1°. alle verschuldigde waakzaamheid aan te wenden om in hare jurisdictie de uitrusting of de bewapening te beletten van elk schip, dat zij op redelijken grond gelooft bestemd te zijn om te kruisen of om mede te werken aan vijandige operatiën tegen eene Mogendheid met welke

19

Sluiten