Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

zij in vrede is, en ook gelijk toezicht uit te oefenen om het vertrek uit hare jurisdictie te beletten van elk schip, bestemd tot kruisen of om mede te werken aan vijandige operatiën, wanneer dat schip in die jurisdictie geheel of ten deele geschikt gemaakt is tot oorlogsgebruik.

„2°. aan geen der oorlogvoerenden toe te staan van hare havens of wateren de basis van operatiën te maken, of zich er van te bedienen om militaire voorraden en wapening te vermeerderen of te vernieuwen of om manschappen te recruteeren;

,.3°. alle noodige waakzaamheid uit te oefenen in eigen havens

en wateren ten aanzien van iederen persoon in hare jurisdictie, teneinde elke schending van de bovenvermelde verplichtingen en plichten te beletten.

„Hare Britsche Majesteit heeft hare Commissarissen opgedragen te verklaren, dat haar Gouvernement niet kan toegeven, dat de drie voormelde regels van kracbt waren tijdens de grieven van de Vereenigde Staten zijn ontstaan

„En de Hooge Contracteerende Partijen hebben aangenomen deze regels in de toekomst tegenover elkander m acht te nemen, ze ter kennis te brengen van de andere maritieme Mogendheden en deze uit te noodigen, daartoe toe te treden.

Laatstbedoelde kennisgeving is achterwege gebleven. Te vergeefs trachtten beide Mogendheden eene redactie te vinden

welke beiden bevredigde.

Ofschoon deze drie regels slechts de beide contracteerende Staten binden, zijn zij toch, als erkend juist, in het gewoonterecht overgegaan en hebben zij op het rechtsbegrip grooten

invloed uitgeoefend.

Thans zijn zij door de Tweede Vredesconferentie, zooals onder V zal blijken, in hoofdzaak in het Conventioneel recht overgebracht en dus voor alle Staten geldig.

Sluiten