Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

VI. DE TERRITORIALE ZEE.

Ten einde het toch reeds zwaar beladen program der Tweede Vredesconferentie niet nog meer te belasten, heeft men er zich van onthouden eene nadere bepaling van die zee te geven. Zij is toch een van de lastigste punten in het internationaal recht. Hugo de Groot en Bijnkershoek namen er kanonschotsafstand voor aan, d.i. zooveel van de zee als van het land uit kan worden verdedigd, volgens den regel: terrae potestntem fivitur ubi finilur armorum vis, d.i. waar de kracht der wapenen eindigt, eindigt de macht van het land. Toen was de kanonschotsafstand nog standvastig, ongeveer 3 zeemijlen. Nu verandert en vermeerdert hij telkens en kan niet meer als maatstaf dienen. Vrij algemeen wordt voor de territoriale zee nog aangenomen de zee welke de kusten van een Staat bespoelt tot op een afstand van drie zeemijlen, gerekend van de laag waterlijn.

Frankrijk, heeft die grens aangenomen in zijn decreet van 12 Juni 1896, Groot-Britannië in zijn Territorial Water act, Rusland in zijn Reglement van 1869 over de Prijzen, dat in 1895 is gewijzigd, maar niet op het punt der territoriale-zeegrens: „que les eaux territoriales sont la portee de canon des batteries cotvres ou (dat ou wordt hier détermatif gebruikt) « une distance de 3 milles marins du rivage," Zweden en Noorwegen, de Vereenigde Staten van Noord-Amerika, Japan en andere Rijken namen baar mede aan. Zij is aangenomen als zoodanig in het verdrag van Constantinopel van 29 October 1888 omtrent het Suez-Kanaal, en de zee-oorlog tusschen Rusland en Japan is gevoerd zonder dat die grens tot eenig bezwaar voor de neutrale of voor de oorlogvoerende Mogendheden heeft geleid. De 3-mijlen-grens is voorts aangenomen in de belangrijke Internationale Conventie van 22 October 1881 betreffende de politie op de Visschersschepen in de Noordzee, gesloten tusschen alle aan die zee gelegen Staten.

Hetgeen in het verslag omtrent die conventie aan onze Regeering nopens de territoriale zee voorkomt is belangrijk ge-

Sluiten