Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

van 3 tot 27 April 1905 verbleef, kolen had geleverd voor eene erkend vijandige operatie.

Opgemerkt moet worden dat, ofschoon Frankrijk voor de verstrekking van kolen, victualie enz. in zijne wateren zeer vrijgevige instructies had gegeven, het in de toepassing er van niet zoo vrijgevig, maar voorzichtig zich betoonde. Uit ambtelijke berichten is gebleken, dat te Djibouti aan de Russen geen kolen zijn verstrekt en dat de Russische vloot buiten de territoriale wateren van Madagascar uit eigen kolenschepen haar voorraad brandstof heeft aangevuld.

Oorlogsdepêches — dat zijn bevelen van een veldheer of vlootvoogd aan verwijderde troepen-commando's of eskaders — den vijand aan te voeren, wordt door Wheaton !) gelijkgesteld met het transport van algemeen erkende artikelen van contrabande, evenzoo door Ortolan2). Daartoe mogende diplomatieke depêches van een gezant of consul der oorlogspartij, die bij den neutralen Staat is geaccrediteerd, niet gerekend worden. In 1854 waarschuwden Engeland en Frankrijk de neutrale Staten, dat zij het vervoer van oorlogsdepêches niet zouden dulden. De Nederlandsche Regeering verklaarde, 24 Juli 1870, dat onder oorlogscontrabande ammunitie, kruit, zwavel, salpeter en lood moet verstaan worden. Den 20steB te voren had zij reeds op het gevaar gewezen, waaraan scheepsbevelhebbers, reeders en inladers zich blootstelden, door voor eene der oorlogvoerende partijen bestemde depêches te vervoeren. Er stond niet ooWo^s-depêches. Wheaton spreekt mede slechts van „depêches au service de Vennemi."

Contrabande is vrij, wanneer zij zich in zulk eene geringe hoeveelheid aan boord van schepen bevindt, dat zij geacht kan worden slechts te strekken tot lijfsweer van het scheepsvolk of de gewone uitrusting van het schip.

Vergelijk Ortolan3), Bluntschli (§ 804), Molsterren art. 12 van het Deensche reglement van 16 Febr. 1864.

Hoewel de contrabrande door eene oorlogspartij in beslag genomen en prijsverklaard kan worden, mag strafrecht wegens het vervoer niet worden uitgeoefend.

Het schip, dat de contrabande voert, kan worden prijsverklaard :

1°. wanneer het bewezen is, dat de eigenaar van het schip weet, dat de inbeslaggenomen goederen contrabande zijn verklaard, en te eerder, wanneer in dat geval, de eigenaar van het schip tevens eigenaar is der contrabande;

2°. wanneer het transport der contrabande plaats heeft

1) Élément» du droit international, II, p. 210.

2) Diplomatie de la mer, II, chap. 6, p. 197.

S) Diplomatie de la mer, II, chap. 3, p. 172.

4) Voorlezingen over de neutraliteit, blz. 40.

Sluiten