Onderstaande tekst is niet 100% betrouwbaar

onder bedrieglijke omstandigheden, van valsche of dubbele papieren of eene valsche bestemming.

Op de terugreis kan een schip, dat contrabande heeft vervoerd, deswege niet worden genomen.

Dwang op een neutraal schip, door eene oorlogspartij uitgeoefend tot vervoer van personen of goederen van contrabande, vrijwaart dat schip niet tegen veroordeeling of ver beurdverklaring.

Het recht van benadering of van voorkeur (right ofpreemphon, droit d'achat ou de préemtion), aan oorlogvoerenden op sommige artikelen van twijfelachtige contrabande door Engelsche schrijvers en prijsrechters, Phillimore •), Sir Sten ton Baker2), Sir Travers Twiss3), Westlake e. a., toegekend, is door andere ernstig betwist.

Zij, die twee klassen van contrabande aannemen, beschouwen het evenals Schr. eene mildere toepassing van het recht der oorlogvoerenden, volgens welke de algemeen als' contrabande erkende artikelen worden verbeurdverklaard, doch alle twijfelachtige of toevallige slechts benaderd. In het Reglement international de la contrabande de guerreaangenomen in de zitting te Venetië van 29 Sept. 189(5, van het „Institut de droit international" is op voorstel van Schr. in § 5 dit recht van benadering tegen billijke schadeloosstelling aangenomen. Annuaire de l'Institut, 1896, p. '22'2 et '230 4).

Personen, die tot het leger of de marine van eene oorlogspartij behooren of oorlogsdaden bevorderen, zijn ook gelijkgesteld geworden met contrabande.

In Aug. 1870 werd een groot aantal Duitsche dienstplichtigen uit Amerika, voor den oorlog opgeroepen, met Engelsche schepen overgebracht. Ook volgens Ca Ivo (§ 2325) konden die schepen deswege door Fransche kruisers worden prijsverklaard. Wh e ato n 5) voegt daarbij, dat het moeielijk is vast te stellen hoeveel militairen noodig zijn om een schip te doen confïsqueeren. Thans wordt meer en meer aangenomen dat het transport van personen slechts dan als contrabande wordt beschouwd, als de reizigers zich reeds aan boord onder

1) Vol. III, p. 362.

2) Noot bij Halleck vol. II, p. 264.

3) The law of nations, vol. II. p. 281.

4) Zie omtrent de in de laatste zee-oorlogen de genomen bepalingen betreffende de oorlogscontrabande in de Japansche wet op de Prijsgerichten van 20 Aug. 1894 (Prize Court law) en de Instructions to blockadintj vessels and cruisers, den 20sten Juni 1898 door het Marine-departement te Washington bij het uitbreken van den oorlog tusschen de Vereenigde Staten van Noord-Amerika en Spanje uitgevaardigd, te vinden in de d. B. P. Oorlogs- en Neutraltieitsrecht. 1900. bl. 305—323.

5) Éléments de droit international, II, p. 161.

Sluiten